Vloge in obrazci po uradih

 

 

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od predpisanega (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za izvedbo gradnje v cestnem telesu in/ali njegovem varovalnem pasu (word obrazec)
 • Sklep za določitev odškodnine za služnost v letu 2013 – zvišanje DDV (sklep)
 • Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (pdf obrazec)
 • Zahteva za izdajo mnenja ( pdf obrazec, povezava do programa za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije)
 • Vloga za izdajo soglasja Mestne občine Kranj k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (pdf obrazec, excel obrazec)
 • Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka (word obrazec)
 • Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo - za obstoječe objekte (word obrazec)
 • Obrazec za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za kanalizacijo za obstoječe objekte (obrazec)

 • Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov (word obrazec)
 • Zahteva za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (obrazec)
 • Zahtevek za izdajo potrdila o predkupni pravici (obrazec)
 • Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – poslovni prostori (word obrazec)
 • Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – stanovanjski prostori (word obrazec)
 • Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (word obrazec,, seznam v pooblaščencev za meritve hrupa-pdf)
 • Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom (word obrazec)
 • Vloga za izdajo potrdila o parcelaciji na stavbnih zemljiščih (obrazec)
 • Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča (word obrazec)
 • Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (word obrazec)
   

 

URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE

 

 • Obrazec za uporabo prostorov Mestne občine Kranj (Obrazec: pdf, word)

 

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

 

 • Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (Obrazec 1)
 • Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči (Obrazec 4)
 • Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo, povzročene po naravni nesreči (Obrazec 5)
 • Navodilo URSZR (navodilo)

 

URAD ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 • Vloga za novo avtotaksi dovoljenje (word obrazec)
 • Vloga za podaljšanje avtotaksi dovoljenja (word obrazec)
 • Vloga za izdajo potrdila o kategorizaciji cest (word obrazec)
 • Vloga za dovoljenje za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju za pešce (e-vloga)
 • Vloga za pridobitev dovolilnice oz. brezkontaktne kartice za izredni prevoz (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja za gradnjo dovoznega priključka za občinsko cesto (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti (word obrazec)
 • Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za posamezne priložnosti (word obrazec)
 • Vloga za podaljšanje časa trajanja prireditve (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja k gradnji enostavnih objektov v varovalnem pasu občinskih cest (word obrazec
 • Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln. (word obrazec)
 • Vloga za raztros pepela zunaj pokopališča (word obrazec)

 

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloga)
 • Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (obrazec)
 • Vloga za enkratni denarni prispevek za novorojence v Mestni občini Kranj (obrazec)
 • Vloga za enkratno socialno pomoč v Mestni občini Kranj (vloga)
 • Vloga za vpis otroka v vrtec 2018/2019 ( word obrazec, pdf dokument)
 • Vloga za vpis otroka v vrtec 2019/2020 (word obrazec, pdf dokument)
 • Vloga za prekop posmrtnih ostankov (vloga)
 • Vloga za pridobitev osnovnega zdravstvenega zavarovanja za otroka do 18. leta starosti po 24. točki 15. člena ZZVZZ. (vloga)
 • Obrazec za sofinanciranje e-oskrbe (varovanje na daljavo) (vloga)

 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

 • Prijava Medoobčinski inšpekciji (obrazec)

 • Vloga za fotokopiranje polpol izvirnikov (word obrazec)

 

URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE