Enkratni denarni prispevek za novorojence

Enkratni denarni prispevek za novorojence

 

Z enkratnim denarnim prispevkom za novorojence se družini zagotavlja dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Upravičenci, pogoj, postopek, način dodelitve in višina enkratnega denarnega prispevka je razvidna v Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – uradno prečiščeno besedilo (UPB-1).

Upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka s pisno vlogo na predpisanem obrazcu (povezava). Vlogi pa je potrebno priložiti:

  • izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca ali izjava upravičenca, s katero dovoljuje pristojnemu občinskemu organu, da izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca pridobi iz uradnih evidenc,
  • skrbnik oziroma rejnik - potrdilo centra za socialno delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo ali izjava upravičenca, s katero pristojnemu občinskemu organu dovoljuje, da potrdilo centra za socialno delo pridobi iz uradnih evidenc.
     

Vlogo je potrebno vložiti najkasneje v šestih mesecih po otrokovem rojstvu.

 

Višina enkratnega denarnega prispevka od 1.1.2018 znaša 130,00 EUR na otroka.

 

Vloga se vloži v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali pošlje po pošti.


Kontaktna oseba: Darja Veternik, tel. 04 237 33 82.