OTROŠKO VARSTVO

Javni kranjski vrtci

Na območju Mestne občine Kranj izvajajo dejavnost predšolske vzgoje Javni zavod Kranjski vrtci v 15 enotah, vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in v zasebnih vrtcih s koncesijo, in sicer v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj, (2-koncesijska oddelka I. starostnega obdobja), v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj (1- koncesijski oddelek I. starostnega obdobja, ki se izvaja kot dva polovična oddelka),  v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska c. 24d, Kranj (2-koncesijska oddelka, 1 - I. starostnega obdobja in 1 – oddelek II. starostnega obdobja),  Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod Mavrico, Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj, ((2 koncesijska oddelka I. starostnega obdobja), Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., PE Mikujčki, Ljubljanska c. 1, Kranj  (2 – koncesijska oddelka I. starostnega obdobja) in vrtec Duhec, Enota Kranj, Župančičeva ul. 22, Kranj (1-koncesijski oddelek).

 

Zasebne enote

Na območju Mestne občine Kranj delujejo tudi zasebni vrtci:

  • Baragov vrtec (5,5 oddelkov), Baragov trg 1, Kranj, in sicer v okviru Zavoda sv. Martina Kranj – Stražišče,
  • Zasebni vrtec Vila Mezinček (2 oddelka), Savska c. 32, Kranj, in sicer v okviru Za Jutri, Zavoda za izobraževanje, vzgojo in svetovanje,  
  • Pri Dobri teti (Enota zasebni vrtec, 2 oddelka), Gregorčičeva ul. 10, Kranj, in sicer v okviru Zavoda za kreativno varstvo,
  • Vrtec Waldorfske šole Ljubljana, Struževo 14j, 4000 Kranj 

 

Varuh predšolskih otrok

Na podlagi 24. b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 -ZUUJFO) se varuhu predšolskih otrok iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec.

 

Strošek varuha

Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

Podrobnejše pogoje za sofinanciranje plačil staršev za varstvo otrok pri varuhu se določi v pogodbi, ki jo sklenete občina in varuh.

 

Kranjski vrtci cene

Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj, ki veljajo od 1.2.2019 dalje, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

 

  • oddelek prvega starostnega obdobja: 497,26 EUR
  • oddelek drugega starostnega obdobja: 373,68 EUR,
  • oddelek 3-4 letnih otrok: 415,01 EUR,
  • kombiniran oddelek: 415,01 EUR,
  • razvojni oddelek 1.231,07 EUR (osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa za druge enako stare otroke).

 

Subvencioniranje

Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje neto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine.


V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa. Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 77 % cene je polno plačilo, kar pomeni, da plačajo 77 % cene programa tudi starši, ki ne uveljavljajo znižano plačilo vrtca. Mestna občina Kranj subvencionira najmanj 23 % cene programa za vsakega otroka, sicer pa glede na plačilni razred.

 

Uradna določila

Plačilo staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 1005/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15 -ZUUJFO) v četrtem poglavju in na tej podlagi sprejet Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009, 62/2010) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013, 14/2015 - ZUUJFO, 57/15). Navedeni predpisi določajo način in pogoje za subvencioniranje programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev (tuji državljani) začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino v RS.
Starši, ki imajo stalno prebivališče, tujci, ki so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji pa začasno prebivališče v mestni občini Kranj, lahko uveljavljajo na Centru za socialno delo Kranj subvencijo oziroma znižanje plačila vrtca. Znižano plačilo vrtca uveljavljate z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo dobite v knjigarni (obrazec DZS, Obr. 8,45) in na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Vlogo je potrebno vložiti v mesecu pred mesecem vstopa otroka v vrtec, nadalje pa v mesecu izteka pravice priznane z odločbo centra za socialno delo.


Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK (Uradni list RS, št. 67/12)

 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK (Uradni list RS, št. 6/16)

 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 54/17)

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK (Uradni list RS, št. 7/19)

 

Centralni čakalni seznam

 
Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama
Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 10 vrtcev za šolsko leto 2018/2019 in za šolsko leto 2019/2020 v Centralni čakalni seznam se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po število točk, prvi izbiri, drugi izbiri, tretji izbiri in četrti izbiri (katerikoli vrtec) in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. Mestna občina Kranj objavlja novi seznam enkrat mesečno.

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 5 delovnih dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo in vrniti pogodbo. Če starši v roku 5 delovnih dni od vročitve poziva ne bodo vrnili podpisane pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku vrnjeni na centralni čakalni seznam, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu.
 
V primeru:
- da boste 1 x zavrnili vključitev otroka v vrtec uvrščenega na centralni čakalni seznam, pri naslednjem vpisu otroka v vrtec ne boste prejeli točk na račun uvrščenosti otroka na centralni čakalni seznam,
- da boste 2 x zavrnili vključitev otroka v vrtec uvrščenega na centralni čakalni seznam, se otroka uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznam in pri naslednjem vpisu otroka v vrtec ne boste dobili točk na račun uvrščenosti otroka na centralni čakalni seznam.
Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire, tretje izbire in možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce (katerikoli vrtec – DA).
 
Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.
 
Primeri vključevanja:
Primer 1: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), izbrali ste vrtec 3 (druga izbira) in izbrali ste izbiro 4 (katerikoli vrtec - DA)
a) Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1 do 3, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
b) Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Pri tem se ne bodo upoštevale enote vrtca za katere ste označili, da otroka v te enote ne želite vključiti. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
c) Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Pri tem se ne bodo upoštevale enote vrtca za katere ste označili, da otroka v te enote ne želite vključiti. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu – enoti X in še naprej čakate ponudbe vaših izbranih vrtcev ali kateri koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu. V primeru sprostitve mesta v vrtcu – enoti X vam ta vrtec - enota ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe za ostale vrtce - enote…
Primer 2: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira)… niste pa izbrali katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudbe iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec.

 

 

Centralni čakalni seznam 2019/2020