Sporočila po seji Sveta

22. december, 2016
Kranjski svetniki sprejeli proračun za leto 2017, več odlokov in pravilnikov

Kranj, 21. decembra 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so sprejeli proračun za leto 2017. Prejemkov je planiranih 54,97 milijona evrov, izdatkov pa za 60,22 milijona evrov, od tega za investicije 17,5 milijona evrov. Sprejetih je bilo še nekaj sprememb in dopolnitev odlokov, med njimi opredeljena uvedba električnega vozila na klic za staro mestno jedro.

Proračun za leto 2017 sprejet s 27 glasovi za
»Proračun je razvojno naravnan. Zagotovljena so sredstva, s katerimi bomo lahko speljali pomembne projekte. Kljub omejenim sredstvom smo našli pot za financiranje. Eno so javno-zasebna partnerstva, s katerimi bomo izvedli projekte, ki jih že dolgo časa čakamo, med njimi so telovadnica pri OŠ Stražišče, OŠ Staneta Žagarja, Regijski večnamenski športno-vadbeni center, avtobusni terminal,« je pojasnil župan Boštjan Trilar in dodal: »Računam, da bomo proračun sedaj hitro začeli izvajati in v prvih treh mesecih prihodnjega leta sprejeli tudi proračun za leto 2018. S tem bomo omogočili res dolgoročno razvojno delo.«

Električno vozilo za staro jedro Kranja
V drugi obravnavi so bile sprejete spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Vpeljuje se možnost izvajanja prevozov na klic, ki je napredna oblika javnega prevoza do največ osem potnikov in je primerno za območja, ki niso pokrita z običajnim javnim prevozom. Za prevoze na klic se bodo uporabljala okolju prijazna električna vozila z zaprto karoserijo, da bodo ti prevozi mogoči vse leto. Omogočen bo prevoz invalidskega vozička in prtljage. Električno vozilo bo potnike brezplačno vozilo po ožjem centru mesta, praviloma vse dni v tednu med 8.00 in 19.30. Namenjeno bo vsem občanom in obiskovalcem mestnega jedra, še zlasti pa bo v pomoč ranljivim uporabnikom – starejšim, funkcionalno oviranim, otrokom, ki bodo tako lažje opravili potrebne poti v starem jedru. Župan Boštjan Trilar računa, da bo električni avtomobil začel voziti spomladi 2017.

Sprejeti odloki
Po skrajšanem postopku so bile sprejete spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih cest. Po letu 2012 je bilo na občinskem cestnem omrežju izvedenih več sprememb za odpravo pomanjkljivosti, prav tako so pri širitvi naselij in poslovnih con nastale nove ceste, ki morajo imeti urejen status. Nekaj je bilo tudi pobud občanov, da se že kategorizirane ceste prilagodijo dejanskemu stanju na terenu. Spremenjeni odlok tako vzpostavlja cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo kar najbolje služilo prebivalcem kranjske občine.
Sprejete so bile tudi spremembe in dopolnitve Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju MO Kranj. Veljavni odlok je bilo v več delih potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo, predvsem vezano na javna naročila, da jih je možno uspešno izvajati. Točno se opredeljuje javna gospodarska služba, uporaba terminologije »javna razsvetljava«, na novo je določeno območje urejanja, obseg in način vodenja katastra javne razsvetljave. Bolj prožno je opredeljeno nameščanje določenih elementov na drogove javne razsvetljave, noveliran nadzor nad izvajanjem odloka in posodobljena pravila, vezana na oddajo koncesije.
Tudi v prvem branju sprejeti nov Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin prinaša uskladitev z veljavno zakonodajo. Spremembe se nanašajo na razvrstitev in urejanje javnih zelenih površin, podrobneje je opredeljeno izvajanje čiščenja, pravice in obveznosti uporabnikov ter varovanje, posodablja določbe glede posegov na javnih zelenih površinah, nadzora, kazenske določbe in dopolnjuje podelitev koncesije.
Prav tako v prvem branju so svetniki potrdili Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal. Namen je vzpostavitev podlag, ki se nanašajo na določitev zazidljivih zemljišč in dopustnih gradenj oziroma izkoriščenosti zemljišč območja OPPN ter s tem pravne podlage za možnost sklenitve pogodbe o opremljanju z zainteresiranimi investitorji.
Po hitrem postopku so bile sprejete spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za Planino vzhod, ki jasneje določajo lego objektov na zemljišču, da se ne približajo ključni robni infrastrukturi (daljnovod, cesta). Dodan je bil še tehnični popravek v zvezi z možnostjo izvedbe večjega števila parkirnih mest.

Spodbujanje razvoja starega Kranja
Svetniki so sprejeli Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 2020, ki ureja izvajanje dveh ukrepov, in sicer sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na ožjem območju starega Kranja in sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju. Intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih stroškov, določeni so tudi maksimalni zneski, in sicer za sofinanciranje najemnin 6.000 evrov, za obnovo stavb pa 8.000 evrov. Svetniki so posebej izglasovali, da se v 6. členu črta zadnja, sedma alineja, ki je iz subvencij izvzemala socialna podjetja. Torej se bodo na razpise lahko prijavljala tudi socialna podjetja in s tem sama izbrala vrsto subvencije za svoje poslovanje. »Sprememba je ta, da pravilnik omogoča, da bomo sofinancirali poslovne prostore tudi v nadstropjih, ne samo pritlične. Dobra novica je, da bo v prostorih nekdanje Jugoplastike v začetku prihodnjega leta začela delovati čokoladnica s proizvodnjo in prodajo in bo še en velik, prazen prostor zapolnjen,« je povedal župan Boštjan Trilar ter potrdil, da so učinki sofinanciranja tako najemnin poslovnih prostorov kot obnov stavb zelo pozitivni. V dveh letih je v stari Kranj prišlo 15 novih trgovin in drugih poslovnih dejavnosti, kar pripomore k raznolikosti ponudbe in privlačnosti za obiskovalce, pritegnejo pa tudi številne prireditve, ki se dogajajo prav v starem mestu.

Spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Spremembe se nanašajo na točkovanje, in sicer se stimulira odločitev, da starši otroka vpišejo samo v eno enoto vrtca, do točk so upravičeni, četudi ima eden od staršev drugačen status od zaposlenega, stimulira se vpis drugega otroka v vrtec na območju, kjer prvi otrok hodi v šolo, in stimulira se vpis otrok zaposlenih v vrtec, ki deluje na isti lokaciji kot podjetje. Obvestilo o možnosti prerazporeditve že vpisanih otrok se objavi na spletni strani posameznega vrtca in MO Kranj. Spremembe bodo začele veljati s šolskim letom 2017/2018.

Premoženjske zadeve
Svetnice in svetniki so potrdili, da se za sanacijo plazov v Podblici in Javorniku nameni 66.000 evrov. V Podblici je za dokončno sanacijo potrebnih dodatno 10.000 evrov, in sicer za izdelavo kamnite zložbe in ureditev odvodnjavanja na območju plazu. Na Jamniku je bil strošek začasnih ukrepov nekaj več kot 33.000 evrov, za dokončno sanacijo plazu pa je potrebnih še 56.000 evrov. Sredstva so namenjena za dokončno sanacijo, pri kateri je potrebno izdelati armirano zemljino za stabilizacijo brežine pod cesto, manjšo kamnito zložbo za stabilizacijo brežine nad cesto in dokončno ureditev ceste z odvodnjavanjem ter asfaltiranjem.
Vezano na urejanje lastniških razmerij na Regijskem panožnem skakalnem centru Kranj med MO Kranj in Smučarsko zvezo Slovenije so svetniki potrdili brezplačno odsvojitev solastniškega deleža do 3216/10000 celote na zemljiščih. To pomeni priznanje solastniškega deleža Smučarski zvezi Slovenije za pretekla vlaganja v panožni center. Pri tem je župan Boštjan Trilar izrazil zadovoljstvo, da se lastništvo in upravljanje panožnega centra po desetletju primerno ureja, najprej spomladi 2017 s prenosom lastništva s Smučarskega kluba Triglav na MO Kranj in sedaj še z opredelitvijo preteklih vlaganj kranjske občine in Smučarske zveze Slovenije. »Kar se mi zdi pri tem še posebej pomembno je, da smo s Smučarsko zvezo Slovenije podpisali petletno pogodbo za investicijsko in redno vzdrževanje skakalnice.«

Kadrovske zadeve
Svetniki so v Svet OŠ Stražišče kot predstavnike kranjske občine imenovali Elizabeto Fon, Uroša Logonderja in Zorana Stevanovića.
V svet Ljudske univerze Kranj sta bila imenovana Boris Kozelj in Vlasta Sagadin, v svet Šolskega centra Kranj pa Mojca Dolinar.

Ostale zadeve
Svet MO je potrdil manjšo spremembo Statuta, in sicer se spreminja naslov sedeža KS Gorenja Sava, ki je sedaj na Gorenjski cesti 35 a v Kranju (prej Savska loka 6).
Svetniki so potrdili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017, ki bo za zazidana stavbna zemljišča znašala 0,0002865 evrov in za nezazidana stavbna zemljišča 0,0000569 evrov. Vrednost se znižuje za 0,1 odstotka.
Prav tako so potrdili povprečno gradbeno ceno za kvadratni meter koristne stanovanjske površine za leto 2017, ki bo znašala 984,65 evrov. Povprečna gradbena cena se zvišuje za 1,42 odstotka.
Sprejeta je bila pobuda svetnika mag. Andreja Šušteršiča, da občinska uprava z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki pripravi podrobno analizo prednosti in slabosti delovanja vrtcev v okviru osnovnih šol in Kranjskih vrtcev na območju MO Kranj. Prav tako se bo proučilo možnosti združevanja servisnih dejavnosti, kot so npr. računovodstvo, pravne zadeve in podobno, s ciljem znižanja stroškov. Pri tem je župan Boštjan Trilar opozoril, da je treba upoštevati pristojnosti, saj o poslovanju teh zavodov odločajo sveti zavodov.
Sprejeta je bila tudi pobuda svetnice Irene Dolenc in svetnika Bojana Homana glede možnosti gradnje novega vrtca v Zgornjih Bitnjah, in sicer, da stroka odloči, kako velik vrtec se potrebuje. Na tej podlagi uprava MO Kranj pripravi prostorske in tehnične zahteve ali idejno zasnovo za nov vrtec. Objavi se poziv promotorjem za javno-zasebno partnerstvo za gradnjo novega vrtca, in  sicer se poziv objavi najkasneje do konca februarja 2017.
Sklep o začasnem prenehanju delovanja enote Kranjskih vrtcev v OŠ Jakoba Aljaža je bil umaknjen z dnevnega reda, saj se bo zadeva reševala z odlokom, kot je predlagala Statutarno-pravna komisija.