Sporočila po seji Sveta

23. februar, 2017
25. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MO KRANJ

Kranj, 22. februar 2017 – Odlok o urejanju prometa prejel večinsko podporo svetnikov; v prvem branju ga je podprlo 24 (od 29-ih) svetnic in svetnikov (trije so bili proti in dva vzdržana). Druga izpostavljena točka je bilo prvo branje novega Poslovnika mestnega sveta MO Kranj, ki je bil prav tako potrjen s 24 glasovi za, dva glasova sta bila proti in štirje vzdržani.

Nov odlok o urejanju prometa prinaša več pravic in parkirnih mest za stanovalce
Nov odlok o urejanju prometa je začel nastajati pred letom dni s prometnimi študijami, ki so pokazale, da bi v Kranju potrebovali 15.000 novih parkirnih mest, še zlasti na gosto naseljenih urbanih območjih. Strokovno je pri pripravi odloka sodeloval Ljubljanski urbanistični zavod, ki ima izkušnje z urejanjem prometa v Ljubljani. Izvedeno je bilo več delavnic, na katere so bili povabljeni občani, prav tako so bile pridobljene informacije o izkušnjah pri urejanju  prometa v večjih slovenskih mestih in tudi v tujini. »Najpomembnejši cilj novega odloka je, da zagotovimo več pravic in več parkirnih mest za stanovalce,« poudarja župan Boštjan Trilar.


Opredeljena so tri območja oziroma cone, pri čemer coni 2 in 3 obsegata gosto poseljene predele okoli mestnega jedra, kjer je največ prebivalcev in tudi zahtevno urejanje prometa. Staro mestno jedro predstavlja cona 1, kjer pa se srečujejo različni interesi. »Na tem območju je število parkirišč omejeno in tudi možnosti, da bi jih v kratkem času zgradili, so zelo majhne,« izpostavlja župan Boštjan Trilar in pojasni, da se tu srečujejo interesi stanovalcev, podjetnikov, ki imajo poslovne prostore, gostincev in trgovcev ter obiskovalcev, temu pa se pridružuje še dejavnik, da gre za javne površine, ki jih je občina dolžna urejati in vzdrževati. »Vodilo pri pripravi odloka je bilo, da morajo imeti največ pravic ravno stanovalci, da bo stari Kranj živel. Torej Kranjčanke in Kranjčani, ki v starem mestu prebivajo že generacije.«
Kaj bo novi odlok omogočal?


Za predele v conah 2 in 3 odlok ne prinaša nobenih sprememb, določa pa sistem urejanja prometa. »Kasneje bomo na želje ljudi, ki so jih že izrazili ali jih še bodo ali po naši presoji, počasi, sistematično določali lokacije, kjer bomo uvedli določen prometni režim,« pojasnjuje župan. Trenutni odlok namreč ne omogoča, da bi na območjih, kjer obiskovalci zasedajo parkirna mesta stanovalcev (npr. v bližini Zdravstvenega doma Kranj) s prometno signalizacijo označili, da je dovoljeno parkiranje samo stanovalcem. »Novi odlok bo to omogočal. Ko bomo prejeli pobudo stanovalcev, bomo pripravili elaborat, da se parkiranje na predlaganem območju omeji za stanovalce, dali predlog v odločanje mestnemu svetu in uveljavili.« Podobna odstopanja se pojavljajo na območju Planine, ko parkirna mesta v večstanovanjskih soseskah zasedajo vozila za poslovno dejavnost, tudi avtomobili za preprodajo, za vozila stanovalcev pa ni prostora. Izračuni kažejo, da se bo po uveljavitvi določil odloka za stanovalce sprostilo do 25 % parkirnih mest. Prav tako bo možno, da se na željo stanovalcev neke večstanovanjske stavbe določijo parkirna mesta za njihove potrebe. »Moje stališče je, da dokler ni dovolj parkirnih mest za vse, tega ne bomo zaračunavali,« posebej poudarja župan Boštjan Trilar.


Za območje starega Kranja je bilo ključno vodilo, da se z novim odlokom vzpostavi učinkovit nadzor prometa. »Izdanih je bilo okoli 900 dovolilnic in od tega jih približno 400 nima podlage v odloku,« je potrebo po vzpostavitvi reda ponazoril župan. Pri tem je izpostavil neprimerne prakse oziroma kršitve, kot sta izstopanje iz starega jedra v navezi (dva avtomobila eden tik za drugim na en izstop) in uporabo starega mesta za bližnjico med vzhodnim in zahodnim delom mesta. Tako nov odlok prinaša sodobne tehnične rešitve, ki bodo omogočale nadzor in sankcioniranje kršiteljev.


Župan se je tudi večkrat sestal s predstavniki civilne pobude iz starega Kranja; večino vprašanj so uskladili, nekatere pa so v pristojnosti mestnega sveta, da o njih odloči. Dogovor na občinske svetu je tudi bil, da se v razpravo do druge obravnave odloka vključi krajevne skupnosti, ki jih odlok neposredno zadeva, s ciljem doseči čim višjo raven usklajenosti. »Pri starem mestnem jedru je ena najbolj žgočih točk želja stanovalcev, da kadarkoli lahko z vozilom pripeljejo do vhodov svojih stanovanj zaradi življenjskih potreb, kot sta dostava kupljenega blaga iz trgovine ali prevoz starejšega sorodnika. S predstavniki civilne pobude tega vprašanja še nismo zaključili, dogovor na mestnem svetu pa je bil, da je treba stanovalcem omogočiti normalen dostop.«


Nov odlok je sistemski akt, ki želi pokriti 80 do 90 odstotkov potreb prebivalcev starega mestnega jedra, izjeme pa se bodo obravnavale vsaka posebej. Taki primeri so pri poslovnih dejavnostih, kjer je v posameznih primerih potrebno zagotoviti stalen dostop in ne le v času za dostavo (npr. tiskarska dejavnost, dejavnost cateringa, organizacija dogodkov in podobno). Zato so predvidene dovolilnice, ki omogočajo dostavo ves dan, prav tako je možnost, da se dostop do poslovnih prostorov uredi s posebno pogodbo.


»Ključna prednost bo več prostih parkirnih mest za stanovalce v vseh conah, s čimer bomo poleg drugih ukrepov reševali pomanjkanje prostora za mirujoči promet na gosto naseljenih območjih. Med dodatnimi ukrepi so: gradnja novih parkirišč – za staro mestno jedro bo še letos zgrajeno novo parkirišče na Hujah s 70 do 100 parkirnimi mesti, tudi za avtodome, katerih lastniki živijo v starem Kranju, prostor bo tudi za storitev souporabe avtomobilov ali t. i. car sharing, katerega učinek je, da postane drugi avtomobil v družini nepotreben in se s tem zmanjšajo potrebe po parkiriščih, postavljen je tudi sistem za izposojo koles KRsKOLESOM,« povzema župan podporo sodobnemu urejanju prometa v Kranju, ki je prav v tem, da se z odlokom vsebinsko določijo pravila oziroma sistem urejanja prometa.


Kakovostno in obsežno razpravo so svetnice in svetniki sklenili z večinsko podporo dokumentu in da se do drugega branja upoštevajo pripombe iz prve obravnave.

Poslovnik mestnega sveta
Največ razprave in drugačnih rešitev od predlaganega besedila je bilo vezanih na tri določila, o katerih so svetniki posebej glasovali. Tako so se uskladili, da ne bo posebej določen oziroma zamejen čas, do katere ure je treba sklicati delovna telesa oziroma komisije mestnega sveta (predlog je bil najkasneje eno uro po zaključenem delovnem času mestne uprave) – uro bo določil predsednik komisije, v poslovniku ne bo zapisana omejitev razprave in replike (predlog je bil največ 10 minut) in umakne se določilo, ki opredeljuje dopisno sejo, kar bo treba spremeniti tudi v Statutu.


Med ostalimi spremembami naj omenimo, da poslovnik sodobno ureja način prejemanja gradiv prvenstveno v elektronski obliki, ostaja pa tudi možnost prejema v papirni obliki. Črtana je omejitev, da mora svetnik ali svetniška skupina umik točke z dnevnega reda predlagati najmanj tri delovne dni pred sejo sveta. Predloge sklepov lahko do konca razprave o posamezni točki dnevnega reda predlagajo ne le župan in predlagatelj, temveč tudi svetnik. Ureditev vlaganja amandmajev na seji do konca razprave je dopolnjena na način, da tako lahko amandmaje vloži ne le župan in predlagatelj, temveč tudi najmanj četrtina svetnikov.  Svetniki so poslovnik v prvem branju potrdili.

Ostale zadeve
V prvem branju je bil sprejet dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z oznako KR SA » Kranj Sava. Obravnava večnamensko, deloma degradirano območje med meandrom reke Save ter infrastrukturnim koridorjem železnice, ki je namenjeno postopnemu preoblikovanju v območje prepleta poslovno trgovskih, oskrbnih, storitvenih, bivalnih in kulturnih ter podobnih dejavnosti z močnim poudarkom na obvezi kakovostnega pristopa h krepitvi zelenega obvodnega prostora, ki se z vklinjanjem zelenih vložkov širi tudi v notranjost prepleta drugih dejavnosti. Namen  je določitev meril in pogojev za posege v prostor na obravnavanem območju, kot podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj za posege v prostor. V razpravi so svetniki opozorili, da je treba vso skrb in pozornost nameniti prometni ureditvi na tem območju, kar narekuje mestoma zahtevna konfiguracija terena.


Po skrajšanem postopku je bila sprejeta sprememba ustanovnega odloka zavoda Kranjski vrtci, in sicer se je iz seznama organizacijskih enot črtalo izvajanje predšolskega programa v enoti pri OŠ Jakoba Aljaža, ker se le-ta ne izvaja več.


Pri premoženjskih zadevah so bile sprejete dopolnitve načrta prodaj občinskih zemljišč v različnih katastrskih občinah, nekaj na pobudo latnikov sosednjih zemljišč, da bi zaokrožili svoja zemljišča, eno zemljišče v Stražišču v povezavi, da se v nadaljevanju uredi odkup zemljišča kategorizirane javne poti (pločnik ob Škofjeloški cesti), in parcela v Britofu, ki bo prodana na javni dražbi.