Sporočila po seji Sveta

26. januar, 2017
24. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MO KRANJ

Kranj, 26. januar 2017 – Po skrajšanem postopku je bil obravnavan in sprejet odlok o javno-zasebnem partnerstvu, ki predstavlja nadaljnji korak k izgradnji telovadnice v Stražišču. Ta bi po prepričanju župana lahko bila zgrajena že v drugi polovici leta. Korak naprej je bil narejen tudi s potrditvijo odloka o komunalnem opremljanju na območju avtobusnega terminala, svet MOK pa je potrdil tudi višino subvencije pomoči na domu za leto 2017, pri čemer se znesek, ki ga plača uporabnik ne spreminja (4,20 EUR na dan), čeprav se celoten strošek te storitve nekoliko zvišuje. Sedaj pomoč na domu opravlja 30 oskrbovalk, ki pomagajo 181 oskrbovancem.

 
»Kot veste, telovadnico v Stražišču čakamo že 30 let. Sprejetje odloka je pomemben korak do izvedbe telovadnice s ciljem, da že septembra 2018 v Stražišču otroci telovadijo v sodobnem objektu. Sprejetju odloka sledi razpis za izbor izvajalca, po izboru bo pripravljena koncesijska pogodba, v kateri bodo znani vsi pogoji, vsebino te bo obravnaval in potrdil mestni svet. Nato lahko pričnemo z gradnjo. Mestni svet je bil precej enoten, podani pa so bili tudi predlogi k oblikovanju dodatnih varovalnih mehanizmov v javno-zasebnem partnerstvu, predvsem z vidika zagotavljanja ustrezne kakovosti objekta ob predaji MOK, tj. po preteku 15 let,« je povedal župan Boštjan Trilar, ki je kot pomemben korak naprej izpostavil tudi potrditev Odloka o komunalni opremljenosti OPPN Avtobusni terminal. »Mestna uprava pospešeno pripravlja potrebno dokumentacijo za gradnjo terminala in urejanje širšega območja Zlatega polja. Tudi za to investicijo bomo pripravili odlok o javno-zasebnem partnerstvu, o čemer bo odločil mestni svet. Sledi objava razpisa in izbor izvajalca del ter pogodba, ki bo tudi dana v obravnavo in sprejem mestnemu svetu MOK.« 
 
Kratek pregled obravnavanih točk dnevnega reda (po vrstnem redu obravnave)
 
V okviru kadrovskih zadev je bil za predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda Gimnazija Franceta Prešerna imenovan Jožef Rozman.
 
Pri obravnavanju premoženjskih zadev je bil sprejet sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1017/2, k.o. 2140 – Podreča in na parc. št. 1117/3, k.o. 2085 – Babni vrt, prav tako je bil sprejeta dopolnitev načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2017, in sicer da se odprodajo delovni stroji Komunale Kranj, ki so se v skladu z računovodskimi standardi prenesli v poslovne knjige MO Kranj.
 
V 2. obravnavi je bil sprejet Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj, katerega bistvene spremembe prinašajo koristi za še boljše delo in še boljši nadzor občine nad izvajanjem. Na seji je bila podana tudi pobuda, da bi pripravili igriški red, namenjen zavarovanju igral, ki jih – po izkušnjah – uporabljajo tudi tisti, ki jim igrala niso namenjena, in tudi na način, ki uničuje igrala, namenjena majhnim otrokom. 
 
V drugem branju je bil s prejet Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče telovadnica je bil obravnavan in sprejet po skrajšanem postopku, v okviru katerega je bila sprejeta tudi Ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva kot podlaga za ugotovitev obstoja interesa za izvedbo projekta za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica po postopku javno-zasebnega partnerstva.
 
Sprejet je bil Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic, ki opredeljuje linije in način delovanja električnega avtomobila, ki bo spomladi uveden v starem Kranju. 
 
Svet Mestne občine Kranj je na seji dal Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2017 soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 17,11 € in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 75,4%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika znaša ob delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,85 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,09 € in ostaja nespremenjena. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo pomoči na domu po dejanskih stroških v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev.
Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev.
•        Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15 %, ter za stroške nujne začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela.
•       Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; upravno administrativni stroški in stroški investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.
 
Poslovnik mestnega sveta je bil kot točka umaknjen pred potrditvijo dnevnega reda. Župan Boštjan Trilar je pojasnil, da je nov poslovnik tako kompleksen, da zahteva še kakšen usklajevalni sestanek s svetniškimi skupinami. Prav tako je bil z dnevnega reda umaknjen predlog izstopa MOK iz Skupnosti občine Slovenije, ker je sama Skupnost občin Slovenije predlagala združitev vseh treh interesnih združenj občin (SOS, ZMOS in ZOS) in obravnava predloga ni bila več potrebna.