Sporočila po seji Sveta

26. maj, 2016
pixel
Postaje za izposojo koles že sredi septembra


Kranj, 25. maj 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so s potrditvijo prerazporeditve sredstev v okviru projekta vzpostavljanja sistema izposoje koles dali zeleno luč za postavitev petih postaj s kolesi. Prav tako so potrdili, da se s pridobitvijo lastninskega deleža na zemljiščih uredijo lastninska razmerja na območju smučarske skakalnice na Gorenji Savi.

Kr S kolesom
V okviru vzpostavljanja sistema izposoje koles (pod imenom Kr S kolesom) bo v letu 2016 MO Kranj 30.000 evrov namenila za ureditev petih postajališč s skupaj 25 kolesi (na vsakem postajališču 5 koles). Kot poudarja župan Boštjan Trilar, je to pomemben prispevek k uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti, ki so zapisani v trajnostni urbani strategiji, in sicer da se število kolesarjev v mestnem središču poveča za 35 odstotkov, emisije ogljikovega dioksida pa zmanjšajo za 21 odstotkov. Pri izboru najbolj primernih lokacij se je zelo vključila Komisija Varno kolesarim in bodo kolesarske postaje urejene v centru Kranja,  pri Globusu,  na Planini, v Šorlijevem naselju in pri Športnem parku Kranj. Za varnost in odvračanje vandalizma bo poskrbljeno z nadzornimi kamerami, vsak uporabnik pa si bo kolo lahko izposodil s kartico in s tem pustil tudi svoje podatke. Sistem izposoje bo vzpostavljen do sredine septembra in predan namenu z začetkom evropskega tedna mobilnosti (16. septembra).

Urejanje lastništva smučarskega panožnega centra v Kranju
V preteklosti so v smučarski panožni center vlagali tako MO Kranj, Smučarski klub Triglav kot Smučarska zveza Slovenije, lastninska razmerja pa se v desetih letih niso uredila. Svet MO Kranj je na seji potrdil, da občina, ki je v sedmih desetinah že lastnica zemljišč, na katerih leži Gorenjski regijski panožni center Kranj za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, od Smučarskega kluba Triglav brezplačno pridobi še tri desetine lastništva zemljišč. Tako bosta naprej lastniška razmerja uredila MO Kranj in Smučarska zveza Slovenije, in sicer na podlagi cenitvenega in finančnega poročila. Podpisano je bilo pismo o nameri, v katerem je zaveza, da bo Smučarska zveza Slovenije prevzela v celoti stroške upravljanja in vzdrževanja panožnega centra, vključno s plačilom pogodbenega vzdrževalca (trenutno ta strošek pokriva MO Kranj) od 1. januarja 2017 naprej. Prav tako se Smučarska zveza Slovenije zavezuje, da bo vse leto zagotavljala dobre pogoje za trening smučarskim skakalcem.

Poročilo Nadzornega odbora MO Kranj
Nadzorni odbor je v letu 2015 opravil nadzor nad projektom Gorki (gradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj), izredni nadzor nad izvajanji del Komunale Kranj, ki so bila financirana s sredstvi proračuna Mestne občine Kranj, za leto 2014 in 2015, nadzor nad izvedbo realizacije proračuna MOK za leto 2015, in sicer za področje priprave načrtov razvojnih programov, nadzor na Osnovni šoli Orehek, vključno z vrtcem pri osnovni šoli, in nadzor nad podeljevanjem in porabo sredstev civilnim in nevladnim organizacijam s strani MO Kranj (razpis za družbene dejavnosti, področje kulture).
Kot meni župan Boštjan Trilar, je poročilo zelo pozitivno in ni ugotovljenih odstopanj, s svojimi priporočili pa bo Nadzorni odbor še povečal transparentnost delovanja in učinkovitosti občinske uprave. Pri pregledu poslovanja Komunale Kranj niso ugotovili nepravilnosti, so pa priporočili, da se pregledajo pogodbe, če se da še na kakšen način optimizirati delo. Na področju načrtov razvojnih programov v okviru občinskega proračuna odbor predlaga, da se jih za naprej še bolj podrobno opredeli. Pri projektu Gorki so se člani odbora osredotočili na stroške nadzora in bodo zaključke zapisali v končno poročilo o nadzoru. Odstopanja so ugotovili pri razpisu za področje sofinanciranja kulturnih dejavnosti, pripravljenim še v prejšnjem mandatu za leto 2015, ki pa so bile za razpis za leto 2016 (objavljen decembra 2015) že odpravljene.
Svet MO  Kranj se je s poročilom seznanil.

Izstop Občine Naklo iz Medobčinskega inšpektorata Kranj
Mestni svet se je seznanil z izstopom Občine Naklo iz organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj. Kot je bilo pojasnjeno v gradivu, stroški presežnih delavcev ne bodo nastali, saj ostaja potrebno število uslužbencev za opravljanje nalog za preostale občine ustanoviteljice nespremenjeno.
Kot je bilo pojasnjeno na seji, je Medobčinski inšpektorat Kranj vse prijave, prejete s strani Občine Naklo, na podlagi določil 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru zabeležil in na njihovi podlagi tudi uvedel inšpekcijske postopke. Vlagatelja prijave je na njegovo željo tudi obveščal o svojih ukrepih. Medobčinski inšpektorat Kranj je izvedel vse postopke, za katere je imel pooblastilo v veljavni zakonodaji. Zadeve, za katere ni pristojnosti v zakonodaji, pa jih Medobčinski inšpektorat Kranj ni smel izvesti in je o tem sproti tudi obveščal Občino Naklo. Vsako leto je Medobčinski inšpektorat Kranj do meseca marca za preteklo izdelal letno poročilo in ga na željo župana občine tudi predstavil občinskemu svetu občine. Pripomb na poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Kranj Občina Naklo ni navedla.

Igralni salon v hotelu Creina
Na predlog svetnice mag. Barbare Gunčar so svetnice in svetniki obravnavali prošnjo podjetja Teden, ki želi v hotelu Creina odpreti igralni salon. Kot je navedeno v obrazložitvi, v hotelu Creina ustvarjajo velik del prihodkov od nočitev tujih gostov, predvsem iz Južne Koreje, Italije in Avstrije. Ker pri gostih zaznavajo želje po igralniški ponudbi, jo želijo vključiti in zaprositi pristojno ministrstvo za dodelitev koncesije. Ocena je, da bi bil priliv v proračun MO Kranj iz koncesijske dajatve okoli 200.000 evrov, dejavnost pa naj bi prinesla tudi 12 do 15 novih zaposlitev in delo za 15 do 20 študentov. V razpravi je bilo sicer izpostavljeno, da občina odloči o soglasju na poziv ministrstva, po pojasnilu, da podjetje prosi za predhodno mnenje še preden zaprosi za koncesijo, je Svet MO Kranj soglasje potrdil.

Novela Zakona o davčnem potrjevanju računov
Na predlog Mestnega odbora N.Si so svetniki razpravljali o predlogu, da se v novelo zakona o davčnem potrjevanju računov vnese določilo, da prostovoljnim gasilskim društvom, društvom, ki ne presegajo 10.000 evrov letnega dohodka, in kmetijam pri opravljanju dopolnilne dejavnosti do 15.000 evrov letnega dohodka ni potrebno potrjevati računov oziroma, z drugimi besedami, ni potrebno, da poslujejo prek davčnih blagajn. Kot je povedal svetnik Marjan Bajt navedenim sedanjim zavezancem davčne blagajne povzročajo velike poslovne stroške in težave pri delovanju, tako da npr. veliko kmetij opušča dopolnilno dejavnost. V razpravi je bilo še dodano, da davčne blagajne, kot so uveljavljene sedaj, pri poslovnih dejavnostih manjšega obsega zavirajo razvoj in ogrožajo delovanje. Svetnice in svetniki so podprli predlog novele zakona.

Imenovanja in soglasja k imenovanjem
Svet Mestne občine Kranj je dal pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnatelja oziroma ravnateljico OŠ Jakoba Aljaža, in sicer Marjanu Čuferju, Tei Dolinar, Jožetu Povšinu in Martini Šubic, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
Za nadomestnega podpredsednika Statutarno pravne komisije je bil imenoval mag. Igor Velov.
Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice v svete javnih zavodov so bili imenovani:
OŠ Franceta Prešerna – Nada Pantelič, Marko Petrić in Jure Sajovic;
OŠ Matije Čopa – Jakob Klofutar, Vlasta Sagadin in Janez Tavčar;
OŠ Jakoba Aljaža – Sandi Ržen, Sebastjan Tofaj in Manja Zorko;
OŠ Simona Jenka – Sebastjan Gubič, Andrej Markun in Jožef Rozman;
Glasbena šola Kranj – Irena Dolenc, Alenka Podbevšek in Marjan Podgoršek.
V nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja bil namesto mag. Darijana Petriča, ki mu je prenehala funkcija, imenovan Boris Kozelj.

Ostale zadeve
Svet Mestne občine Kranj je v drugem branju potrdil tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez. Gre za selitev kmetij iz središča vasi Srakovlje in Podreča na rob obeh naselij.