Sporočila po seji Sveta

17. september, 2016
S septemberske seje Sveta Mestne občine Kranj

Kranj, 14. september 2016 – Svet MO Kranj je pri kadrovskih zadevah potrdil mandat novemu svetniku, imenoval predsednika in novega člana Komisije za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja ter dal soglasje k še nekaj drugim imenovanjem, pri premoženjskih zadevah odobril prerazporeditve sredstev za štiri nove projekte, dal soglasje k statutu in strateškemu načrtu Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sprejel pravilnik o spodbujanju socialnega podjetništva v občini, v prvi obravnavi potrdil spremembe in dopolnitve odloka za medobčinski inšpektorat in se strinjal z imenovanjem zunanjega izvajalca za izvedbo nadzora na predlog Nadzornega odbora.


Imenovanja in soglasja
Svetnice in svetniki so potrdili mandat novemu članu Sveta MO Kranj Borisu Kozelju z liste VZK – Več za Kranj, ki je nadomestil Beti Jenko, potem ko ji je na lastno željo prenehal mandat.


Gorazd Copek iz stranke Več za Kranj je bil imenovan za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (nadomestil je Beti Jenko, prej pa je bil član), Jožef Rozman iz stranke DeSUS pa za člana te komisije. Tako je komisija ponovno v polni sestavi.
Za predstavnike ustanoviteljice Mestne občine Kranj v Svetu zavoda Kranjski vrtci so bili imenovani Irena Dolenc, Jakob Klofutar in Polonca Ovsenar. Svetniki so dali še soglasje k imenovanju Jožeta Vetrnika za direktorja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske za naslednje petletno obdobje. Prav tako so dali pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja OŠ Simona Jenka Rudolfu Planinšku k imenovanju za ravnatelja.


Sredstva za štiri nove investicije
Pri premoženjskih zadevah so svetniki med drugim potrdili prerazporeditve proračunskih sredstev, ki ne bodo porabljena za izvedbo ponikovalnega polja Bantale. V postopku oddaje javnega naročila je bil izbran najugodnejši izvajalec, katerega ponudba je prinesla prihranek v višini cca 400.000 evrov glede na planirana sredstva po projektu. Tako se je pokazala možnost, da se še v letu 2016 izvede tri projekte, ki so bili že dalj časa v ospredju kot nujni in jih je mogoče izvesti do konca leta 2016. V starem Kranju bodo urejene javne sanitarije, in sicer na lokaciji nekdanje Šifrerjeve gostilne. Moderno urejeni prostori z vgrajenimi izjemno trpežnimi materiali bodo stali okoli 50.000 evrov. Na pomožnem nogometnem igrišču v Športnem centru Kranj se bo namestila nova umetna tava, kajti sedanja je tako zelo uničena, da je uporaba igrišča zelo otežena. Na igriščuj trenira okoli 200 otrok dnevno in se izvede okoli 200 tekem letno. Tej investiciji se namenja 250.000 evrov. Prav tako je nujno popravilo strehe na stavbi Strelskega doma na Hujah (Huje 19 a), saj zaradi zamakanja nastaja škoda. Za sanacijo se namenja 40.000 evrov.


Iz sredstev, ki niso bila porabljena iz takse za obremenjevanje voda v okviru projekta nadgradnje centralne čistilne naprave pa se 61.000 evrov prerazporedi za ureditev brezplačnega dostopa do interneta na praktično 80 do 90 odstotkih območja mestne občine Kranj. Tako bodo po krajevnih skupnostih vzpostavljene točke za brezžično omrežje, ki bodo omogočale internetne dostope čim večjemu številu občanov in obiskovalcev.
 

Statut in strateški načrt Zavoda za turizem in kulturo Kranj
Svetniki so dali soglasje k obema dokumentoma zavoda. Nov statut je potreben zaradi uskladitve z odlokom o ustanovitvi, saj je zavod razširil svoje področje delovanja. Usmeritve za delovanje pa so zajete v strateškem načrtu. Cilji so:
•    odlično upravljanje turistične destinacije Kranj z namenom doseganja trajnostnega števila turističnega obiska, umeščanje Kranja kot prepoznavne slovenske turistične destinacije;
•    organiziranje privlačnih kulturnih dogodkov in prireditev ter odlično upravljanje Galerije Prešernovih nagrajencev (GPN) z namenom bogatitve kulturne turistične ponudbe in omogočanje dostopnosti kulture prebivalcem Kranja;
•    gradnja dolgoročnih partnerstev z deležniki na področju turizma in kulture v Kranju, Sloveniji in svetu.
Povzemamo vodilne strateške usmeritve, in sicer:
•    za področje kulture:
o    nadaljevanje odličnega dela GPN, povečevanje mednarodne prepoznavnosti in umeščanje med vodilne slovenske galerije;
o    nadaljevanje organiziranja tradicionalnih prireditev v Kranju (Prešerni karneval, Prešernov smenj, Gregorjevo, Kranfest, Vinska pot v rovih, Prešerni december …), povečevanje kakovosti izvedbe prireditev in povečevanje prihodkov iz tržne dejavnosti prireditev;
o    izvajanje kakovostnega letnega programa na Letnem gledališču Khislstein po sistemu »manj je več«;
o    izvajanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti s pozitivnim rezultatom ter z namenom podpore pri organizaciji in izvedbi prireditev ;
o    koordiniranje kulturnega utripa Kranja;
•    za področje turizma:
o    nadaljevanje odličnega informiranja gostov o turistični destinaciji Kranj;
o    izboljšanje zbiranja in analiziranja podatkov o turističnem dogajanju v Kranju;
o    aktivno sodelovanje pri razvoju turistične ponudbe turistične destinacije Kranj:
o    pomoč pri razvoju turističnih idej,
o    spodbujanje podjetništva in razvoja inovativnih turističnih produktov,
o    spodbujanje sestavljanja integralnih turističnih produktov,
o    spodbujanje višje kakovosti turističnih produktov;
o    spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: (prometna) turistična signalizacija, parkirni prostori, javni promet, kolesarske in pohodne poti …
•    za področje trženja:
o    nadaljevanje promocije kulturnih prireditev v organizaciji ZTKK, postopna sprememba načina komuniciranja in trženjskih orodij;
o    vzpostavitev aktivnega trženja turistične destinacije Kranj na trgih Slovenije, Evrope in sveta. Priprava namenskega tržno-komunikacijskega načrta in aktivno izvajanje;
o    informiranje zainteresiranih javnosti o turistični ponudbi Kranja ter aktivno promoviranje in prodaja turističnih produktov, povezanih s Kranjem;
o    izboljšanje javnega ugleda Zavoda za turizem in kulturo Kranj;
•    za področje povezave:
o    vzpostavljanje dolgoročnih partnerstev s turističnimi vodniki, gostinci, ponudniki turističnih nastanitev, trgovci in obrtniki v starem mestnem jedru, z izvajalci in organizatorji kulturnih in športnih prireditev v Kranju in drugimi deležniki v Kranju;
o    oblikovanje dolgoročnih partnerstev s sosednjimi občinami in drugimi občinami, povezanimi v Regionalno destinacijsko organizacijo (RDO) Slovenske Alpe, ter občinami, ki sodelujejo v Združenju zgodovinskih mest;
o    gradnja dolgoročnih partnerstev z drugimi turističnimi in kulturnimi deležniki v Sloveniji, Evropi in svetu (npr. Slovenska turistična organizacija, Ministrstvo za kulturo …).
 

Ostale zadeve
V prvi obravnavi so svetniki potrdili spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«. Spremembe so nastale z odločitvijo Občine Naklo, da ne bo več med ustanoviteljicami, in jih je treba urediti tudi v odloku.
Sprejet je bil pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v mestni občini Kranj za obdobje 2016 2020. Med drugim bodo podjetja upravičenci do sredstev obvezani, da imajo najmanj dve leti po prejemu sredstev sedež podjetja na območju MO Kranj. V nasprotnem primeru bodo morali občini sredstva vrniti z obrestmi. V proračunu kranjske občine je za leto 2016 za ta namen zagotovljenih 40.000 evrov.


Potrjen je bil tudi predlog Nadzornega odbora MO Kranj, da se za izvedbo strokovnih nalog s področja postavljenih kriterijev za proučitev področja načrtov razvojnih programov proračuna MO Kranj za leto 2015, in sicer postopka izvedbe javnega naročila za energetsko obnovo OŠ Orehek, in odhodkov pri obračunavanju potnih stroškov ter študentskega dela na OŠ Orehek imenuje revizijska družba GSS.


Z dnevnega reda sta bili umaknjeni obvezna razlaga, vezana na Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu MO Kranj, in soglasje k delnemu odpisu do garancijske sheme in sheme mikrokreditov pri podjetju BSC Kranj.


Pojasnilo župana na svetniško vprašanje

Župan Boštjan Trilar je na svetniško vprašanje glede kadrovskih sprememb v občinski upravi pojasnil: »To je bil skrbno načrtovan proces, ki je trajal skoraj štiri mesece, in gre za tipični kadrovski managament. Spremenjena sistemizacija danes velja in gremo že v nov krog sprememb. Namreč, v javni upravi so število delovnih mest in strokovnih nazivov ter plače zelo omejeni. Tu je nek nabor kadrov, iz katerih je potrebno potegniti maksimum s sodelovanjem. Tako je bil proces sprememb namenjene predvsem temu, da poiščemo za vsako delovno mesto sodelavca, ki je za to mesto najbolj usposobljen in tudi najbolj motiviran. Oba pogoja morata biti izpolnjena, da nekdo dobro dela. Potrebe na občini se spreminjajo. Nekaj časa imamo več dela na kohezijskih sredstvih, evropskih sredstvih, nekaj časa na projektih infrastrukture, zato je treba tudi kadrovsko zasedbo stalno menjati. Glavni motiv pri kadrovskih spremembah je, da ljudi razvijamo, jim dajemo nova znanja in tudi osebno rast. S tem jih pripravimo za vedno težje naloge, nenazadnje pa tudi za vodje. Če je nekdo opravljal delo v več uradih, ima zelo širok spekter znanja, s tem se tudi vzpodbuja sodelovanje med uradi. Vsaka organizacija je živ organizem in spremembe so z namenom dobrega dela.«