Sporočila po seji Sveta

23. junij, 2016
S seje Sveta Mestne občine Kranj – 22. junij 2016

Kranj, 25. maj 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so po obsežni in zelo konstruktivni razpravi potrdili spremembo cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Prav tako so v prvem branju sprejeli odlok, ki prinaša nekatere spremembe v organizaciji podjetja Komunala, potrdili nekaj prostorskih zadev, med premoženjskimi zadevami so se strinjali z nakupom nepremičnine, potrebne za ureditev Gasilskega trga v starem Kranju, ter zemljišč za ureditev varne poti do osnovne šole v Mavčičah in parkirišča pod Šmarjetno goro.

Spremembe cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Sprememba cene je na eni strani posledica spremenjene državne metodologije za obračun, hkrati pa tudi upošteva vrednost nove infrastrukture z nadgrajeno centralno čistilno napravo, ki prehaja v redno obratovanje. Upoštevanje nove vrednosti omrežja in naprav je bilo predvideno že v fazi sprejemanja investicijske odločitve v letu 2007.

Z zaključkom poskusnega obratovanja in prehodom v redno obratovanje CČN Kranj se dokončno zaključuje gradnja v okviru projekta GORKI. Investicije so velika pridobitev za občane in za okolje, saj pomembno izboljšujejo kakovost bivalnega okolja. Učinkovit kanalizacijski sistem je namreč ena temeljnih civilizacijskih norm, pomemben tako z vidika varovanja zdravja ljudi in okolja, kot tudi zaščite vodnih virov, naše najdragocenejše dobrine.
Centralna čistilna naprava je začela poskusno obratovati konec oktobra lani, sedaj pa prehaja v redno obratovanje. Za uporabo infrastrukture za izvajanje storitev bo Komunala Kranj plačevala najemnino občinam (Kranj, Naklo, Šenčur) ter pokrivala vse stroške materiala, stroške storitev, stroške dela in druge stroške, ki nastajajo ob obratovanju infrastrukture.
Zaradi višjih stroškov je predviden dvig cen storitev in omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Na območju Mestne občine Kranj bo znesek položnic uporabnikov v večstanovanjskih stavbah (predstavljajo približno polovico uporabnikov v Kranju) za okrog 10 EUR višji in se bo povišal s sedanjih 22 EUR na 33 EUR (z DDV) - velja za oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode ob mesečni porabi vode 16 m3. Znesek položnice za vse uporabnike v enostanovanjskih hišah z vodomerom DN20 pa se bo ob enaki porabi vode malenkostno znižal. Razlika v spremembi cen med stanovanji in hišami je posledica spremembe predpisane metodologije izračuna cen, ki izenačuje uporabnike v hišah in v stanovanjih, zato bo večina uporabnikov v večstanovanjskih stavbah (stanovanjih) po novem plačevala višjo omrežnino.

 

 
 

Primerjave z ostalimi mestnimi občinami v Sloveniji kažejo, da bodo (novi) izdatki uporabnikov v Mestni občini Kranj v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami v Sloveniji med najnižjimi. Ohranjanje te ravni bo ključna naloga Komunale Kranj in Mestne občine Kranj tudi v prihodnje.

Stroški uporabnikov za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda po posameznih občinah, ki imajo CČN zgrajeno po uveljavitvi Uredbe

 Slika prikazuje stroške reprezentativnega gospodinjstva (referenčna poraba vode v gospodinjstvu s 4 osebami je 16 m3 mesečno, vodomer DN20) v mestnih občinah v Sloveniji
ter velikost in starost njihovih čistilnih naprav.

Kot je pojasnil župan Boštjan Trilar, je občinska uprava devet mesecev intenzivno iskala možnosti za postopen dvig cen, vendar so zneski amortizacije infrastrukture, ki je izražena v omrežnini, previsoki. Za MO Kranj bi to pomenilo 140.000 evrov mesečno ali 1,68 milijona evrov letno, česar občinski proračun ne zmore. To so sprevideli tudi svetniki in spremembo cene potrdili.

Spremembe v organizaciji Komunale Kranj

V prvi obravnavi je bil sprejet odlok, ki prinaša nekatere spremembe pri organizaciji javnega podjetja Komunala Kranj. Odlok ponovno uvaja imenovanje nadzornega odbora, člani skupščine bodo župani, kar olajša in pospeši odločanje, na novo se določa pravila imenovanja in odpoklica direktorja ter pravila regulacije cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb. Župan Boštjan Trilar je prepričan, da spremembe prinašajo večjo transparentnost poslovanja Komunale Kranj.

Prostorske zadeve
Mestni svet je potrdil sprejem OPPNja (občinskega podrobnega prostorskega načrta) za prestavitev dveh kmetij. Kmetijsko gospodarstvo Zmrzlikar se seli iz središča vasi na rob vasi Hrastje v smeri proti Agromehaniki. Kmetijsko gospodarstvo Krt pa se prestavlja na vzhodni del Primskovega.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje MO Kranj. Gre za ukinitev Odloka o programu opremljanja zemljišč za občinski lokacijski načrt območja PL8. S tem se območje lahko obračunava enako kot preostali del Kranja, kjer ne veljajo posebni odloki za opremljanje stavbnih zemljišč.
V prvi obravnavi pa je bil potrjen Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta območja Br1 – Britof jug. Spremembe in dopolnitve OLN Britof jug se uvajajo predvsem zaradi racionalizacije komunalne in druge javne infrastrukture. Hkrati se odlok tudi posodablja z veljavno prostorsko zakonodajo.
 

Določitev cen za zasebni vrtec Pri Dobri Lučki
Sprejete so bile spremenjene cene programa vrtca v zasebnem vrtcu s podeljeno koncesijo – Dobra teta, poslovna enota Pri Dobri Lučki. Cena se spreminja na pobudo vrtca, saj se zaradi interesa staršev kombinirani oddelek s 1. 9. 2016 preoblikuje v heterogeni oddelek II. starostnega obdobja. Ekonomska cena I. starostnega obdobja bo znašala od 1. 9 2016 dalje 483,11 evra. Pri tem je osnova za plačilo staršev otrok, za katere je Mestna občina Kranj dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v zasebnem vrtcu, enaka osnovi, ki velja za starše, katerih otroci so vključeni v javni vrtec – to pomeni, da bodo starši plačevali svoj delež plačila od cene 457,84 evrov, razliko do polne cene pa krije MO Kranj. Ekonomska cena heterogenega oddelka II. starostnega obdobja bo od 1. 9. 2016 znašala 373,56 evrov, starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v zasebnem vrtcu, pa bodo plačevali svoj delež od cene javnega vrtca 335,63 evrov, razliko krije MOK. S tem, ko bo cena vrtca za starše enaka ne glede na to, ali imajo otroka vključenega v javni vrtec ali zasebni vrtec s koncesijo, se staršem zagotavlja enakopravni položaj.
 

Soglasje k Statutu Osnovnega zdravstva Gorenjske
Soglasje je bilo podano, da bo lahko Osnovno zdravstvo Gorenjske v sodnem registru pri Okrožnem sodišču Kranj izvedla vpis manjkajočih ustanoviteljic, pri čemer je zahteva sodišča, da mora tak vpis temeljiti na čistopisu Statuta OZG. Prečiščeno besedilo Statuta je sprejel Svet zavoda OZG, saj skladno z Odlokom o preoblikovanju OZG Statut OZG sprejme Svet OZG v soglasju z ustanoviteljicami, v veljavo pa stopi, ko ga sprejme Svet OZG in ko nanj da soglasje vseh 18 občin ustanoviteljic.
 

Premoženjske zadeve
Svet mestne občine Kranj je potrdil nakup zemljišča v Stražišču za ureditev parkirišča za pohodnike, ki se podajo na Šmarjetno goro. V Mavčičah bo občina odkupila zemljišče za ureditev pločnika za varen dostop otrok do OŠ Mavčiče in ureditev prometne problematike v okolici šole. Na Tomšičevi ulici v starem Kranju bo z odkupom nepremičnine omogočila, da se začne uresničevati idejna zasnova za ureditev Gasilskega trga pred gradom Khislstein.
Potem ko so etažni lastniki stavbe Globusa pred kratkim dosegli in podpisali sporazum o delitvi solastnine in ureditvi medsebojnih razmerij, je mestni svet potrdil še prerazporeditev sredstev za plačilo zadnjega obroka kupnine za prostore Mestne knjižnice Kranj. Urejanje etažne lastnine je bil dolgotrajen, več let trajajoč postopek, ki z uspešnim zaključkom omogoča prodajo praznega dela objekta, ki bo z novimi vsebinami zagotovo pomembno vplival na oživitev starega mestnega jedra.


Imenovanja in soglasja k imenovanjem
Svet Mestne občine Kranj je za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje imenoval Mladena Dubravico, ki je zamenjal Nino Langerholc Čebokli. Prav tako je za nadomestnega člana v tej komisiji imenoval Borisa Kozelja, ki je zamenjal Zorana Stevanovića.
Po odstopu Zorana Stevanovića z mesta podpredsednika Komisije za pritožbe je bil izveden javni poziv za evidentiranje, vendar prijav ni bilo. Zato se bo razpis ponovil.
Na razpis za ravnateljico Kranjskih vrtcev se je prijavilo šest kandidatk, ki jih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja povabila k predstavitvi njihovega dela in programov. Ker gre za zelo velik zavod s skoraj 300 zaposlenimi in odgovornost do upravljanja z veliki sredstvi, so člani komisije menili, da se razpis ponovi, da se pride do širšega nabora kandidatov, ki bodo poleg pedagoških kompetenc imeli tudi upravljavske izkušnje. Mestni svet tako ni dal pozitivnega mnenja nobeni kandidatki in se izvede nov razpis.
Za predstavnike ustanoviteljice MO Kranj so bili v Svet OŠ Predoslje imenovani, Peter Červiz, Zmagoslav Flerin in Miro Zelnik, v Svet OŠ Staneta Žagarja Lea Cahunek, Barbara Gunčar in Nežka Zupan, v Svet Gimnazije Kranj pa Irena Oman.

Ostale zadeve
Svet MO Kranj je sprejel izjavo o zagotavljanju pravic porabe sredstev v vsakokratnem sprejetem proračunu občine z namenom, da se zagotovijo sredstva za izvajanje zakonsko predpisanih ukrepov na odlagališču Tenetiše. Izjava bo omogočila prihranek pri stroških bančnih garancij.
Svetnice in svetniki so se seznanili s programom dela Nadzornega odbora občine za leto 2016. Glede izbora zunanjega izvajalca za izvedbo nadzora s področja načrta razvojnih programov proračuna občine za leto 2015, analizo izvedbe javnega naročila energetske obnove in določenih postavk OŠ Orehek pa bo občinska uprava do naslednje seje mestnega sveta preverila način izbire izvajalca.
Mestni svet se je seznanil z odstopom članov Častnega razsodišča. Razloga sta po njihovi navedbi, da nimajo dovolj moči, ker se njihovi sklepi ne upoštevajo, in da jih tisti, ki so bili proti ustanovitvi Častnega razsodišča, ves čas želijo ukiniti.

 

Nov Statut MO Kranj, ki je bil umaknjen z dnevnega reda, bodo svetnice in svetniki obravnavali na eni naslednjih sej, saj gre za zelo pomemben akt in želijo imeti dovolj časa za široko obravnavo.


Pripravila:
Mendi Kokot, stiki z javnostjo