Sporočila po seji Sveta

24. marec, 2016
Redna seja predčasno zaključena

Kranj, 23. marec 2016 – Svet mestne občine Kranj se je na 14. redni seji seznanil s stališči državljanske pobude z Zlatega polja glede podrobnega prostorskega načrta za avtobusni terminal in odločil o kadrovskih zadevah. Pred obravnavo premoženjskih zadev so se svetniki svetniških skupin SD, SMC in SDS ter svetnica mag. Barbara Gunčar in svetnik mag. Zoran Stevanović, skupaj 12 članov Sveta Mestne občine Kranj, odločili, da sejo zapustijo in tako mestni svet s 14 člani ni bil več sklepčen. Župan Boštjan Trilar je tako sejo zaključil.

Državljanska pobuda za ohranitev zdravega življenjskega okolja Zlato polje je predstavila stališča, s katerimi nasprotujejo občinskemu podrobnejšemu prostorskemu načrtu za avtobusni terminal. Predstavnik državljanske pobude Milan Korbar je izpostavil skrb, da se bodo z izgradnjo terminala na splošno poslabšale prostorske razmere v bližnji okolici, lokacija se jim zdi preveč utesnjena in zato neprimerna, dvomijo o boljši pretočnosti prometa na Kidričevi cesti oziroma so prepričani, da se bo le-ta še poslabšala in navajajo podatke o 10- do 18-odstotnem povečanju prometa. Prav tako vidijo poslabšanje prometne situacije v predvideni povezavi med Levstikovo in Nazorjevo ulico. Menijo, da bosta onesnaženost zraka in cestni hrup presegla dopustne meje. Računalniške simulacije, ki kažejo nasprotne rezultate, zanje niso dovolj – prisegajo na izmerjene vrednosti na terenu. Kritični so bili tudi do obveščanja javnosti, ki naj ne bi bila zadostna. Promet naj bi v vsakem pogledu škodil starejšim stavbam in na njih povzročal poškodbe. Gospod Korbar je poudaril, da ne nasprotujejo prostorskemu aktu v celoti, temveč predvsem umestitvi na predlagano lokacijo in cestni povezavi med Levstikovo in Nazorjevo ulico.


V pisnih pojasnilih in na sami seji so predstavniki občinske uprave in stroke ponovno izpostavili, da je predpogoj za umeščanje vsakršne dejavnosti v prostor, da okolje v obstoječem stanju ni preobremenjeno. V primeru avtobusnega terminala je podrobni občinski prostorski načrt zastavljen tako, da niti hrup niti emisije delcev v zrak okolja ne bodo dodatno obremenili, temveč se bodo zmanjšali pod mejno raven, na kateri so sedaj. Pretočnost prometa se bo povečala, šolska stavba pa bo dodatno zaščitena s protihrupno ograjo. Zmotno je tudi prepričanje, da bo območje obremenjeno s prihodi in odhodi 440 avtobusov dnevno. Na toliko je ocenjeno število premikov, torej uvozov in izvozov, število avtobusov pa na 220, kar je približno enako kot sedaj.
Lokacija za avtobusni terminal je opredeljena z veljavnim občinskim prostorskim načrtom in bi njeno spreminjanje pomenilo, da se izvedba odmika za pet do deset let. Tudi morebitna nova lokacija bi morala izpolnjevati kriterije centralne umeščenosti ob glavnih uporabnikih, kot so šole, zdravstvo, hitra dostopnost do centra mesta, stanovanjskih predelov in drugih funkcij. Nezanemarljiv je tudi strošek, ki ga je imela občina s pripravo dokumenta doslej. Predlagani prostorski akt rešuje in izboljšuje prometne razmere širšega prostora, povezano z izboljšanjem razvojnih možnosti tako za področje zdravstva kot izobraževanja.


Župan Boštjan Trilar je tekom razprave dejal: »Glavni cilj je bil, da se na današnji seji mestni svet seznani s stališči državljanske pobude. Namen vseh aktivnosti je, da se promet uredi celostno za vse mesto. Predlagana lokacija avtobusnega terminala je dobro premišljena in del urbanističnega načrta. Sama umestitev avtobusnega terminala ne bo zadostovala. Potrebno bo vključiti tudi severno obvoznico, projekte trajne mobilnosti (kolesarjenje hoja), prevozna sredstva z manjšimi obremenitvami okolja in druge ukrepe. Toda nekje je treba začeti. Odločiti se bomo morali, ali bomo po več kot 40 letih imeli avtobusni terminal, na katerega bomo ponosni, ali bomo še nadaljnjih 40 let o tem samo razpravljali. Mestni svet bo odločil, ali gremo v smer razvoja, in to bo odločitev za vse mesto, ne le za en njegov del.«
Svetniki so seznanitev s stališči glede avtobusnega terminala potrdili, hkrati pa je bilo izraženo, da se bodo tako pripravljavci prostorskega akta kot zainteresirana javnost pogovarjali naprej in se trudili čim bolj zbližati stališča.

Kadrovske zadeve na seji
Svetnico Sando Nikolić (SMC), ki je odstopila, je nadomestil Aleksander Andrić, naslednji kandidat z liste SMC. Svetniki so na mizo prejeli tudi gradivo, da je odstopil podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mag. Andrej Šušteršič, vendar bodo sklepe v zvezi s tem sprejeli na naslednji seji.


V Komisijo za kulturo in šport je bil namesto Beti Jenko, ki je odstopila, imenovan Jakob Klofutar. Za člana Komisije za gospodarstvo je bil namesto Franja Curanovića, ki je tudi odstopil, imenovan Milan Vasiljević Kogovšek. Svet Mestne občine Kranj je potrdil, da se za predstavnike javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste predlaga Borisa Kozelja, Damjana Perica in Heleno Sitar.