Sporočila po seji Sveta

25. november, 2016
V letu 2017 za 17,3 milijona evrov investicij

Kranj, 23. novembra 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so v prvem branju z 22 glasovi za sprejeli proračun za leto 2017. Planiranih je 54,5 milijona evrov prihodkov in 59,8 milijona odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v višini 5,2 milijona evrov se bo pokrila iz ostanka sredstev na računih proračuna konec leta 2016 (predvidena višina 2,4 milijona evrov) in s predvidenim zadolževanjem do višine 3,2 milijona evrov.

O okvirih proračuna 2017 je bilo pojasnjeno, da operativni stroški naraščajo, tudi zato, ker jih nalaga država. Med njimi so, denimo, sprostitev plač v javnem sektorju, po drugi strani pa nastaja pomembna razlika na strani prihodkov iz naslova povprečnine, saj bi ta morala biti 620 evrov na prebivalca, dejansko pa se izplačuje 530 evrov, kar za mestno občino Kranj pomeni okoli 9 milijonov evrov manj prihodkov letno v proračun. Zato je toliko bolj pomembno pridobivanje sredstev iz drugih virov, predvsem dveh: eno so evropska sredstva, drugo pa javno-zasebna partnerstva. Na dnevnem redu je bila sicer tudi obravnava proračuna za leto 2018, vendar je bil umaknjen iz obravnave, ker so svetniki zavzeli stališče, da si za obravnavo lahko vzamejo več časa.


Pri evropskih sredstvih se planira pridobiti sredstva za izvedbo naslednje faze projekta Gorki (komunalna infrastruktura za območje Predoselj, Britofa in Mlake), ki je že vložen pri pristojnem ministrstvu in po podpisu pogodbe bo stekel postopek izbire izvajalca. Drugi vir so sredstva za celostne trajnostne naložbe, kjer je razvojnega potenciala (evropska sredstva in lastna sredstva občine) za okoli 15 milijonov evrov. Koriščenje teh sredstev je vezano na tri področja: za energetsko obnovo stanovanj v lasti občine (za kar se MO Kranj ni odločila, ker je takih stanovanj samo pet in bi stroškovna ter časovna obremenitev bili preveliki glede na pričakovane učinke), za ureditev degradiranih območij in za projekte trajnostne mobilnosti. Mestna občina Kranj je za sofinanciranje prijavila obnovo nekdanje ekonomske šole za potrebe podružnice OŠ Simona Jenka, več projektov za revitalizacijo starega Kranja, med njimi za prenovo tržnice, ureditev Gasilskega trga, ureditev prostorov za potrebe Glasbene šole (druga faza), postavitev urbane opreme in pisarn za prenovo. Med večjimi projekti je še prenova soseske Planina, kjer so predvideni: celotna povezovalna pot za pešce in kolesarje, center trajnostne mobilnosti, center urbanega športa in generalna prenova. Pri trajnostni mobilnosti je kar 4,5 milijona evrov namenjeno kolesarskim potem, predvideni sta dve lokaciji za vzpostavitev sistema parkiraj in odpelji (Park & Ride) ter tematska kolesarska pot. Razpis države za ta sredstva je najavljen za december 2016. »Razvojni potencial je tukaj 15 milijonov evrov, za komunalno infrastrukturo 13 milijonov evrov, največji, za 52 milijonov evrov, pa je pri javno-zasebnih partnerstvih, kjer planiramo izvesti naslednje: ureditev širšega območja Zlatega polja z avtobusnim terminalom, gradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče, telovadnico pri OŠ Staneta Žagarja, Regijski večnamenski športno-vadbeni center, parkirne hiše v naseljih, koncertno in ledno dvorano. To pomeni, da je v predlogih proračunov za leti 2017 in 2018 razvojnega potenciala za več kot 80 milijonov evrov,« je pojasnil župan Boštjan Trilar. V razpravi so svetniki izpostavili še nekaj predlogov, ki se bodo proučili in skušali uvrstiti v proračun 2017 do drugega branja. »S politiko bom v tem času skušal uskladiti tudi vprašanja, vezana na proračun 2018, ker je zelo koristno, da imamo sprejeta oba proračuna. Tako so za upravo cilji veliko bolj določeni in konkretni, javnost točno ve, kateri projekti so dejansko v proračunu, to je zelo pomembno tudi za pridobivanje evropskih sredstev, saj projekti praviloma trajajo dve in več let, lastna sredstva občine pa morajo biti zagotovljena za uspešno kandidaturo. Prav tako so zagotovljena sredstva občine ključna pri javno-zasebnih partnerstvih,« je še pojasnil župan Boštjan Trilar.


Še nekaj številk iz predloga proračuna 2017: na prihodkovni strani bo davčnih prihodkov 39,4 milijona evrov, nedavčnih 7,6 milijona evrov in transfernih (sofinanciranja iz evropski sredstev) 6,9 milijona evrov. Pri odhodkih je za investicije planirano 17,3 milijone evrov, za tekoče odhodke in transfere 40,2 milijona evrov ( od tega največ, 10,7 milijona evrov za izobraževanje in otroško varstvo) in za odplačila dolga 2,2 milijona evrov.

Participatorni proračun
Še pred obravnavo proračuna za leto 2017 je bila na predlog svetnika Zorana Stevanovića opravljena razprava o participatornem proračunu. Uvodoma je svetnik povedal, da bi bilo pri sestavljanju proračuna za investicijski del potrebno uvesti sodelovanje prebivalcev občine po zgledu velikih evropskih mest. Župan Boštjan Trilar je poudaril, je kranjski proračun že sedaj eden najbolj participatornih v Sloveniji. To potrjuje dejstvo, da je bilo opravljeno dve leti dela preko fokusnih skupin in krajevnih skupnosti na pripravi Trajnostne urbane strategije, kjer je bilo uporabljeno ravno to, kar participatornost predvideva: da se vključi čim več javnosti v odločanje, za kaj se bodo porabila proračunska sredstva. »Tako večino zaključkov v tem strateškem dokumentu, ki so merljivi cilji na sedmih tematskih področjih, prelivamo v okviru zmožnosti v proračun,« je pojasnil župan Boštjan Trilar. Mnenje mestnega sveta je bilo, da je treba tak način dela še bolj formalizirati. Praksa je, da se na manjšem delu proračuna da popolna in zavezujoča moč občanom. »V primeru Mestne občine Kranj govorimo o znesku od 100.000 do 200.000 evrov. Zato bo po nalogu mestnega sveta uprava pripravila metodologijo, kako to zagotoviti. Torej, kakšna bo višina sredstev in na kakšen način se bo ta participatornost izvajala, da bomo to lahko vključili v proračun za leto 2018.«

Premoženjske zadeve
Pri premoženjskih zadevah so svetniki potrdili, da se iz sklada proračunske rezerve MO Kranj nameni 70.000 evrov za sanacijo dveh plazov, ki so se ob zadnjem večjem deževju sprožili na območju občine. Gre za plaz pod naseljem Javornik, ki je odnesel del ceste, ki vodi do osmih hiš, in plaz v bližini stanovanjske hiše v Podblici. O tem smo že dnevno poročali.


Svetniki so prav tako odobrili prerazporeditev 110.015 evrov sredstev za plačilo po pravnomočni sodbi v pravdni zadevi samostojnega podjetnika Jožefa Senčarja. Gospod Senčar je v letu 2007 sodeloval pri projektu prenove kompleksa gradu Khislstein pri pripravi dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta, idejna zasnova po pogodbi in spremembe zaradi povečanega obsega kvadrature), kar je MO Kranj vse tudi plačala na podlagi pogodbe in naročilnic. Tožnik g. Senčar pa je v tožbi zahteval od MO Kranj plačilo še za dodatno opravljena dela konec 2007 in 2008, ki pa niso bila posebej opredeljena v pogodbi, zato je Mestna občina Kranj menila, da ni podlage za plačilo. G. Senčar je s tožbenim zahtevkom na sodišču uspel in sodišče je razsodilo, da je MO Kranj dolžna plačati obveznosti do tožnika.


V razpravi so se odprla vprašanja glede odgovornosti v tej zadevi. Pojasnjeno je bilo, da sodišče ni razsojalo o odškodninski zadevi, ampak o dolžnosti plačila opravljenih storitev, ki še niso bile plačane. Zato o neki krivdi za kasnejše plačilo storitev v tem primeru ne moremo govoriti. Uprava MO Kranj bo na predlog iz svetniške razprave do naslednje seje mestnega sveta pripravila še pisno mnenje glede odškodninske odgovornosti, vezano na razsodbo sodišča v zadevi Senčar.

Kadrovske zadeve

Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj je bil imenovan Franci Strniša (zamenjal je Radka Kojadina, ki je odstopil).


V Svet OŠ Helene Puhar so bili imenovani Karel Piškur, Vlasta Rozman in Andrej Tavčar.


Opravljena je bila tudi razprava glede poteka izbora ravnateljice Kranjskih vrtcev in upravi MO Kranj naloženo, da javnosti podrobneje pojasni pristojnosti sveta zavoda, mestnega sveta in postope izbora v celoti. O tem bomo poslali poseben zapis.

Ostale zadeve
Svet MO Kranj je v prvi obravnavi potrdil Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN območja centralnih dejavnosti v Čirčah. Prav tako je v prvi obravnavi sprejel spremembe odloka o organizaciji in načinu izvajanja linijskih prevozov v mestnem prometu. Spremembe se nanašajo na izvajanje prevozov na klic, za kar se bodo uporabljala električna vozila, in sicer za občane in obiskovalce mestnega jedra.


Sprejet je bil Pravilnik o sofinanciranju programov športa in letni program športa Mestne občine Kranj za leto 2017. Svetnice in svetniki so potrdili sklep o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje. Konec avgusta leta 2017 potečejo koncesijske pogodbe trem zasebnim vrtcem in sklep je podlaga, da se začne postopek novega razpisa.


Na predlog svetniške skupine SMC je mestni svet potrdil, da se uvede obvezna linija javnega potniškega prometa Kranj Tenetiše Trstenik Goriče Golnik Letenic Kranj.