Sporočila po seji Sveta

7. april, 2016
Več parkirnih mest v bližini centra Kranja

Kranj, 6. april 2016 – Kot so svetnice in svetniki MO Kranj na seji potrdili s sprejemom odredbe, bo s koncem aprila 2016 v neposredni bližini centra Kranj na voljo več parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje. Z omogočanjem prostih parkirnih mest na širšem območju krajevne skupnosti Center bo zagotovljena višja stopnja dostopnosti do javnih servisov, gospodarskih subjektov in starega mestnega jedra.

Kot je bilo pojasnjeno v obrazložitvi odredbe, trenutne parkirne površine zaradi preširokega območja brezplačnega parkiranja obiskovalcem ne omogočajo optimalnega dostopa do javnih servisov in poslovnih objektov. Zato je potrebno urediti površine za kratkotrajno parkiranje z vidika večje dostopnosti in destimulirati dolgotrajno parkiranje na najbolj kakovostnih parkirnih površinah. Odredba prinaša tudi rešitve za vzpostavitev parkirnih površin za dolgotrajno parkiranje za zaposlene in druge uporabnike dolgotrajnega parkiranja na območju severno od starega mestnega jedra in posledično bolje urejen mirujoči promet v starem Kranju. Odpira se možnost, da se v neposredni bližini starega jedra omogoči trajni najem parkirnih površin tako za zasebne kot poslovne subjekte. Določitev večjega števila plačljivih parkirnih mest bo zasebnim investitorjem zagotovila boljše pogoje za vključitev v gradnjo novih tržnih parkirnih površin na območju krajevne skupnosti Center. Tako bo na stari Savi urejeno parkirišče s cenovno dostopnimi parkirnimi mesti.


Če pogledamo parkirne površine, se parkirišče Brioni umešča v območje kratkotrajnega parkiranja, območje plačljivih parkirišč z dolgotrajnim parkiranjem pa se razširi na Stritarjevo ulico, Mladinsko ulico, del parkirnih mest med Mladinsko ulico in Stritarjevo ulico, Gregorčičevo ulico od križišča s Partizansko cesto in Stritarjevo ulico do Ceste Staneta Žagarja, Cesto Staneta Žagarja do križišča z Bleiweisovo cesto do križišča z Oldhamsko cesto, na vzdolžne parkirne prostore, ki mejijo na parkirišče na Hujah, ob Likozarjevi cesti, na Cesti Ivana Slavca in Ljubljanski cesti (Jelenov klanec). Širi se torej območje t. i. modre cone, medtem ko se cene parkiranja in režim, ki omogoča prvo uro brezplačnega parkiranja ter na parkirišču na Hujah in pri Čebelici prvi dve uri ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, ne spreminja.

Glinokopni bajerji na Bobovku naravni rezervat
Svetniki so potrdili Odlok o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju. Namen odloka je skrbeti za območje tako, da bo urejena in vzdrževana infrastruktura omogočila njegovo obiskovanje ter razvoj. Ustanovitelja naravnega rezervata sta Vlada RS in MO Kranj.
Zanimivost območja so tri glinokopna jezerca, ki so nastala med delovanjem opekarn v bližini. Že med njihovim delovanjem so se nekateri deli jezerc zaraščali, intenzivneje pa po opustitvi opekarske dejavnosti v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Sprva je bilo območje namenjeno odlagališču gradbenega materiala, vendar je bil ta namen kmalu opuščen. Okoliški prebivalci so prepoznali rekreacijsko vrednost območja za drsanje, kopanje, ribolov in podobne aktivnosti, kasneje pa tudi naravovarstveno vrednost, zaradi česar je bilo območje leta 1981 zavarovano kot naravni spomenik, opredeljeno pa je tudi kot naravna vrednota državnega pomena in ekološko pomembno območje Brdo – grad pri Kranju. Z opredelitvijo glinokopnih jezerc na Bobovku za naravni rezervat se naprej uresničuje primarni cilj varstva narave oziroma tistih stanj in procesov v naravi, ki pogojujejo značilnosti naravne vrednote, hkrati pa tudi omogoča obiskovalcem uživanje narave.

Program prodaje delnic Gorenjske banke
Med premoženjskimi zadevami je Svet Mestne občine Kranj potrdil program prodaje delnic Gorenjske banke, ki so v lasti občine. MO Kranj je imetnica 1282 delnic, ki ne kotirajo na borzi, ocenjeni delež v Gorenjski banki na dan 31. 3. 2015 pa znaša 382.036 evrov oziroma 298 evrov na delnico. Občina bo prodajo tega finančnega premoženja opravila po metodi neposredne pogodbe najmanj po ocenjeni vrednosti, kupnina bo porabljena za plačilo glavnic kreditov, ki jih je najela v preteklih letih. Če neposredna sklenitev pogodbe ne bi bila izvedena, bi se opravilo javno zbiranje ponudb, kot tretja metoda prodaje, če prvi dve nista uspešni, pa je javna dražba.

Ostale zadeve
Med prostorskimi zadevami je bil v prvem branju sprejet dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Zgornjih Bitenj. Načrtovana prostorska ureditev se nahaja na ravninskem delu, v zahodnem delu Zgornjih Bitenj, ob vzhodnem obrobju Škofjeloškega hribovja in zahodno od potoka Žabnica. Predvidena je individualna prostostoječa stanovanjska gradnja eno- in dvostanovanjskih stavb, brez spremljajočih dejavnosti. Predvidenih je 12 stavb. Načrtovanje poselitve pomeni uresničevanje dolgoletnih potreb lokalnega prebivalstva, ki mu zaradi zahtevnih pogojev varstva kulturne dediščine ni uspelo zagotoviti niti minimalnega notranjega razvoja. Območje prostorsko zaokrožuje obstoječo poselitev in zagotavlja manjkajoče površine stanovanjske namembnosti.


Mestni svet se je seznanil še z notranjim revizijskim poročilom glede pravilnosti vodenja in izkazovanja terjatev ter obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013. Zavod je priporočene ukrepe v glavnem že izvedel, v izvajanju pa ostajajo le ukrepi, ki so vezani na prilagoditev internih aktov (npr. pravilnika o računovodstvu).