Sporočila po seji Sveta

21. april, 2016
S seje Sveta Mestne občine Kranj

Defibrilatorji za prve posredovalce pri prostovoljnih gasilskih društvih

Kranj, 20. april 2016 – Svet MO Kranj je potrdil prerazporeditev za nakup sedmih defibrilatorjev in kompleta za redno vadbo v letu 2016. Prav tako so potrdili zaključni račun za leto 2015, ki je bilo zaradi zaključevanja dveh izjemno pomembnih in obsežnih infrastrukturnih projektov tudi finančno zahtevno, hkrati pa zelo uspešno. Po poročilih, ki so se nanašala na področje varnosti, se stanje na področju spoštovanja pravil v cestnem prometu in na področju javnega reda in miru po oceni za leto 2015 v mestni občini Kranj izboljšuje.

Nakup defibrilatorjev za prostovoljna gasilska društva
Namen je zagotoviti defibrilatorje na lokacijah, ki so bolj oddaljene od prostorov nujne medicinske pomoči, saj so realne možnosti za uspešen poseg ob zastoju srca znotraj treh do petih minut, najkasneje v 10 minutah pa nastopi smrt. Osnovno zdravstvo Gorenjske bo iz lastnih sredstev financiralo izobraževanje za t. i. prve posredovalce (to je nepoklicne reševalce oseb z zastojem srca z defibrilatorji), in sicer iz vrst prostovoljnih gasilcev. Za gorenjske občine pa pričakujejo, da bodo zagotovile sredstva za nakup opreme (defibrilatorjev) za izvajanje izobraževanj in delovanje prvih posredovalcev.


Tako bo MO Kranj v letu 2016 namenila za nakup naprav in opreme za prvo pomoč pri oživljanju ob zastoju srca 23.800 EUR (7 defibrilatorjev s pripadajočo opremo + komplet za redno vadbo), za leti 2017 in 2018 pa je ocena, da bo potrebno zagotoviti za ta namen še 19.300 EUR in 17.500 EUR. V letu 2016 bodo aparate prejela prostovoljna gasilska društva Podblica, Mavčiče, Golnik, Goriče, Besnica, Jošt (en defibrilator bo tudi v Domu na sv. Joštu).

V letu 2015 za investicije 42,2 milijona evrov
Zaključni račun Mestne občine Kranj za leto 2015 je pokazal, da je bilo izvedenih kar 93,6 odstotkov planiranih investicij, za kar je bilo porabljenih 42,2 milijona evrov. Uspešno sta bila zaključena največja infrastrukturna projekta Gorki in vodovod Bašelj-Kranj, pri katerih se je odrazila tudi vsa zahtevnost financiranja z udeležbo sofinancerskih evropskih in državnih sredstev. Posledično je bilo zahtevno tudi vodenje likvidnosti, saj je pri nepovratnih sofinancerskih sredstvih za tekoče plačevanje obveznosti potrebno zalagati lastna sredstva občine. Obveznosti iz obeh projektov je MO Kranj poravnavala v zakonskih rokih in v decembru od države prejela tudi vsa plačila iz naslova nepovratnih sredstev sofinanciranja. Prihodkov brez zadolževanja je bilo 71 milijonov evrov, odhodkov 78,3 milijone evrov, kreditov pa 7,9 milijona evrov. Kar se tiče prihodkov od države iz naslova primerne porabe, se razlika med zakonskimi obveznostmi občine in prejetimi sredstvi zadnja leta povečuje in je v letu 2015 znašala že 9 milijonov evrov. Svetnice in svetniki so zaključni račun potrdili. 

Varnost je v kranjski občini dobra
Po oceni za leto 2015 se stanje na področju spoštovanja pravil v cestnem prometu in na področju javnega reda in miru v mestni občini Kranj izboljšuje. Enako je na področju kriminalitete, kaznivih dejanj je manj, je med drugim zapisano v oceni varnosti, ki jo je obravnaval in sprejel Svet MO Kranj.


To sta potrdili tudi poročili o varnostni problematiki na območju kranjske občine in delu medobčinskega inšpektorata z medobčinskim redarstvom. Medobčinsko redarstvo ugotavlja boljšo varnost v cestnem prometu in pri urejenosti okolja ter spoštovanju predpisov lokalne skupnosti in zakonov. Pri nadzoru so imeli prednost zagotavljanje prevoznost intervencijskih poti, prehodnost pločnikov v bližini vrtcev in šol, pravilno parkiranje na invalidskih parkirnih prostorih, varnost šolskih poti, vožnja brez uporabe mobilnih telefonov in uporaba varnostnih pasov pri vožnji, upoštevanje prometne ureditve pri obvozih in vzdrževanje javnega reda in miru na javnih površinah. Izpostaviti je potrebno odlično sodelovanje s policijo, s katero redno v mešanih patruljah izvajajo posamezne poostrene nadzore prometa.


Inšpekcija je v letu 2015 uvedla 401 inšpekcijskih in 125 prekrškovnih postopkov. V primerjavi z letom 2014 je bilo uvedeno enako število inšpekcijskih postopkov in 78 več prekrškovnih postopkov. Inšpektorji so rešili 374 ugovorov in zahtev za sodno varstvo, ki so jih vlagali kršitelji cestno prometnih predpisov s področja mirujočega prometa in s področja meritev hitrosti z radarjem. Zaostankov pri delu ni, zadeve se rešujejo sproti, učinkovito v okviru zakonsko dovoljenih rokov.


Po poročilu Policijske postaje Kranj je stanje na vseh področjih policijskega dela, ne glede na posamezna statistična odstopanja, še vedno ugodno in stabilno. Na področju kriminalitete se število kaznivih dejanj zmanjšuje, prevladujejo pa kazniva dejanja zoper premoženje. V ospredju so velike tatvine, največ je vlomov, ki so v letu 2015 spet nekoliko narasli. Se je pa močno zmanjšalo število ropov in roparskih tatvin – v letu 2015 jih je bilo šest. Na področju javnega reda in miru se število zaprosil za interveniranje še vedno rahlo zmanjšuje. Prometnih nesreč je bilo v letu 2015 nekaj več, vendar je glede na nastale posledice v teh prometnih nesrečah stanje še vedno ugodno.

Podelitev koncesije za vrtec
Mestna občina Kranj je dodelila koncesijo za izvajanje programa predšolske vzgoje, skladno s kurikulumom za vrtce za deveturni dnevni programa za en oddelek I. starostnega obdobja, in sicer Zasebnemu vrtcu Pod mavrico. Na 16. seji Sveta MOK je bila sprejeta ekonomska cena programa koncesijskega vrtca, ki znaša 472,75 €, osnova za izračun plačila staršev iz Mestne občine Kranj pa je enaka kot v javnih vrtcih na območju MOK, in sicer 457,84 €; razliko krije MOK. Starši otrok, za katere je MOK po veljavnih predpisih dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev, so tako deležni enakih pogojev, kot če bi imeli otroke vključene v javne vrtce na območju občine. Enkrat letno lahko uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 dni ter začasen izpis otroka v primeru bolezni nad 15 strnjenimi delovnimi dnevi. Javni vpis predšolskih otrok za koncesijski oddelek za šolsko leto 2015/2016 bo potekal od 3. od 10. maja 2016. Kontakt: www.pod-mavrico.si, kontakt: 040 235 558, 040 800 621.

Javni zavodi v letu 2015 poslovali pozitivno
Mestni svet se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MO Kranj, za leto 2015 in odločil o porabi presežka prihodkov nad odhodki. Vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je MOK, so v letu 2015 poslovali pozitivno, presežki pa se namenijo za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme. Presežek Ljudske univerze Kranj pa se nekaj več od polovice nameni za nakup igral v Medgeneracijskem centru in izplačilo, preostanek pa za izplačilo delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu.

Preventivno delo lokalne akcijske skupine
Na seji Sveta MO Kranj je bilo predstavljeno tudi poročilo o delovanju lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog za leto 2015. V proračunu zagotovljena sredstva so bila namenjena za izvedbo preventivnih dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (11 predavanj za starše vrtcev - 21 ur; 95 delavnic za učence OŠ - 159 ur; 10 predavanj za starše OŠ - 20 ur; 65 delavnic za dijake SŠ - 117 ur). S Centrom za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih je za pedagoški in strokovni kader vrtcev, osnovnih in srednjih šol mestne občine Kranj v predavalnici Gimnazije Franceta Prešerna organizirala predavanje »Od stresa do ravnovesja v vzgoji in izobraževanju«, podana pa je bila tudi ocena stanja s strani Policijske postaje, Zdravstvenega doma Kranj, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, osnovnih in srednji šol MOK, Kranjskih vrtcev, mladih in Centra za socialno delo Kranj.

Vpis pravice do vode v ustavo
Svet MO Kranj je potrdil sklep, da se podpre peticija civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo, da se v Ustavo RS zapiše neodtujljiva pravica do vode. V sklep je vključen tudi poziv Državnemu zboru RS, da do poletja 2016 sprejme spremembo ustave tako, da bo na najvišji ravni zapisana neodtujljiva pravica do vode za vsakogar. Poudarjen je prost dostop do vode, opredelitev vseh vrst voda za javno dobro, da se vodni viri ne morejo privatizirati in komercializirati, da je prednostna oskrba gospodinjstev pred drugimi rabami vode in da je oskrba z vodo neprofitna javna služba, torej ni možno podeljevati koncesij.

Ponovni mandat za direktorico Prešernovega gledališča Kranj
Na razpisano delovno mesto sta se prijavila dva kandidata, pri čemer sta bili obe prijavi popolni in oddani pravočasno. Kandidata za zasedbo delovnega mesta sta bila: Jure Novak in Mirjam Drnovšček. Oba kandidata izpolnjujeta vse pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Komisija je po pregledu prijav, opravljenih razgovorih ter točkovanju in na podlagi pozitivnega predhodnega mnenja Sveta zavoda PGK in Strokovnega sveta zavoda PGK, ugotovila, da je najprimernejša kandidatka za zasedbo delovnega mesta direktor PGK Mirjam Drnovšček, ki je dosegla najvišje število točk, 18 od 18 možnih točk.


Mestni svet je sprejel sklep, da se Mirjam Drnovšček imenuje za direktorico javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj za mandatno dobo petih let.

Imenovanja in soglasja k imenovanjem
Svet Mestne občine Kranj je potrdil mandat novi svetnici Tini Žalec Centa iz stranke SMC. Nadomestila je Nino Langerholc Čebokli, ki je odstopno izjavo dala konec marca 2016.
Prav tako so svetnice in svetniki dali pozitivno mnenje h kandidaturi Petre Mohorčič za ravnateljico Glasbene šole Kranj, ki je že doslej opravljala delo ravnateljice in se je edina prijavila na razpis ter ustrezala vsem pogojem.
Mestni svet je prav tako dal pozitivno mnenje kandidatom za ravnatelja/co OŠ Predoslje, in sicer: Robertu Bertonclju, Petri Atteyi Fabiani, Jožetu Povšinu, Janji Sršen in Gašperju Strniši.
Na podpredsedniškem mestu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je mag. Barbara Gunčar nadomestila mag. Andreja Šušteršiča.
Za nadomestnega podpredsednika Komisije za turizem je bil imenovan svetnik mag. Primož Terplan (zamenjal je Sando Nikolić).
Nadomestna predsednica Statutarno pravne komisije je postala Darinka Zorko (namesto Janeza Černeta).


Za nadomestnega predstavnika MO Kranj v Svetu Gorenjskega muzeja je bil imenovan mag. Franc Rozman (namesto dr. Maksimiljana Sagadina). Nadomestna predstavnica MO Kranj v svetu dijaškega in študentskega doma Kranj pa je postala Jadranka Završnik, potem ko je mestni svet razrešil dosedanjega predstavnika Franca Smrekarja (razlog je bila neudeležba na sejah).

Pripravila:
Mendi Kokot, stiki z javnostjo