Kabinet župana

Katja Štruc,

vodja Kabineta župana

 

T: 04 23 73 112

E: katja.struc@kranj.si

 

 

Imenik uslužbencev Kabineta župana:


Tajništvo
 

Lilijana Gojo

tajništvo

telefon: 04 2373 101

lokacija pisarne: II/31

 

Služba za mestni svet
 

Milena Bohinc

urejanje in priprava gradiva za seje mestnega sveta

telefon: 04 2373 119

lokacija pisarne: II/198

 

Služba za krajevne skupnosti  

Tatjana Kocijančič

koordinacija za krajevne skupnosti

telefon: 04 2373 112

lokacija pisarne: II/17

 

Pisarna za podjetja
 
Ana Vizovišek

vodja pisarn, skrb za gospodarski razvoj

telefon: 04 2373 220

lokacija pisarne: II/202

 

Pisarna za evropska sredstva  
Ida Bibič

projekti, EU projekti, LAS, investicije Kohezijskih skladov

telefon: 04 2373 183

lokacija pisarne: II/198

Eva Romih

projekti, EU projekti

telefon: 04 2373 183

lokacija pisarne: II/198

 

Pisarna za zadovoljstvo občanov  
 

 

 

Služba za komuniciranje (v okviru)
 

Simona Božjak

protokol in organizacija dogodkov, mednarodno sodelovanje

telefon: 04 2373 157

lokacija pisarne: p/8

Igor Kalabić

odnosi z javnostmi, mednarodno sodelovanje in protokol, iKranj

telefon: 04 2373 362

lokacija pisarne: p/8

Mendi Kokot

odnosi z javnostmi

telefon: 04 2373 116

lokacija pisarne: I/160

Urška Planinc

odnosi z javnostmi, komuniciranje javnih zavodov  

telefon: 04 2373 147

lokacija pisarne: p/8

Ines Zabret

protokol in organizacija dogodkov

telefon: 04 2373 128

lokacija pisarne: I/152

 

 

Pristojnosti kabineta: 

 

Kabinet župana, v okviru katerega delujejo pisarna za evropska sredstva, pisarna za zadovoljstvo občanov ter pisarna za podjetja, opravlja naslednje naloge:

 • opravlja organizacijsko-tehnična in administrativna opravila za potrebe sveta občine in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in občinske volilne komisije,
 • opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe župana in direktorja občinske uprave,
 • nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
 • zagotavlja celostno podobo občine ter načrtuje, koordinira in izvaja promocijske dejavnosti,
 • načrtuje in koordinira medobčinsko, medmestno, medregijsko in mednarodno sodelovanje,
 • načrtuje, organizira in izvaja protokol ter prireditve, ki so občinskega pomena,
 • načrtuje in organizira informiranje javnosti,
 • skrbi za vsebinsko dopolnjevanje spletne strani Mestne občine Kranj,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja kabineta, 
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja kabineta,
 • nudi podporo pri vodenju in izvajanju sofinanciranih projektov v občini,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • sodeluje z uradi in službami pri izvajanju posameznega sofinanciranega projekta,
 • svetuje uradom in službam pri vsebinski zasnovi projektov ter pripravi proračuna,
 • pomaga pri izdelovanju metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora sofinanciranih projektov ter pri pripravi in izvedbi proračuna s področja sofinanciranih projektov,
 • načrtuje in izvaja upravne in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja sofinanciranih projektov,
 • izvaja naloge planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja in sofinanciranja,
 • skrbi za izvajanje pogodb o sofinanciranju,
 • nudi podporo zunanjim poslovnim subjektom na območju Mestne občine Kranj pri pridobivanju finančnih sredstev za spodbujanje gospodarstva,
 • koordinira, usmerja in nudi podporo fizičnim in pravnim osebam v zvezi z delovanjem občinske uprave,
 • oživljanje starega mestnega jedra,
 • koordiniranje in spremljanje razvoja dejavnosti ter aktivnosti pravnih in fizičnih oseb v starem mestnem jedru,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.