Projektna pisarna

Tanja Hrovat,

vodja Projektne pisarne

 

T: 04 237 31 03

E: tanja.hrovat@kranj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovno mesto  Ime in Priimek Telefon
Vodja Projektne pisarne  Tanja Hrovat 04 237 31 03
Tajništvo urada  Mateja Drol 04 237 31 03
Sodelavec za javna naročila  Mira Starc
04 237 31 20
Sodelavec za javna naročila  Dejan Dragaš 04 237 31 99
Sodelavec za javna naročila  Nika Kladnik 04 237 32 50
Služba za investicije    
Vodja projektov Tina Mesec 04 237 31 33
Vodja projektov Eva Kotolenko 04 237 31 35
Vodja projektov Grega Bajželj 04 237 32 50
Vodja projektov Miha Bečan 04 237 32 01
Vodja projektov Damjana Črček 04 237 32 15
Vodja projektov Boštjan Zavrl 04 237 31 52
Vodja projektov Luka Šmid 04 237 32 50
Vodja projektov Ivan Fic 04 237 32 50

 

Projektna pisarna v okviru katere deluje služba za investicije opravlja naslednje naloge:

 • nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v občini,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več uradov,
 • sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
 • svetuje in pomaga na področju javnih naročil in vodi postopke javnih naročil,
 • opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije,
 • sodeluje z uradi in službami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov,
 • svetuje uradom in službam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,
 • sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj za ceste,
 • izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
 • vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo,
 • načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
 • izvaja naloge planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja projektne pisarne,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja projektne pisarne, 
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja projektne pisarne.

 

Zanimive povezave:

 

Projekt REAAL

http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina,mestna_uprava,projektna_pisarna,projekt_real.htm

 

SWISS CONTRIBUTION:

http://www.swiss-contribution.admin.ch/slovenia/
http://www.contribution-enlargement.admin.ch/