Urad za tehnične zadeve

 

 

 

Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
vodja Uradja za tehnične zadeve Sašo Govekar 04 237 31 10
delovodja V Zdenka Kogej 04 237 31 10
višji referent Bojan Leskovar
04 237 31 41
strokovni sodelavec VI. Gregor Mesarič 04 237 31 09
strokovni sodelavec VI. Zvonko Jaković 04 237 31 09
Informacijsko-tehnološka podpora    
sistemski administrator VII/1 Rok Harter 04 237 33 50
Arhiv    
dokumentalist VII/2 Vid Krčmar 04 237 33 66
Tehnično vzdrževanje    
koordinator V Mirko Draksler 04 237 31 91

 

Urad za tehnične zadeve opravlja naslednje naloge:

 • vodi evidenco vseh sklenjenih pogodb s strani občine,
 • opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko pravnimi zadevami, ki ne spadajo v področje investicij,
 • načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo občine, voznim parkom in drugimi materialno tehničnimi sredstvi,
 • izvaja aktivnosti tehničnega vzdrževanja objektov občine in voznega parka,
 • vodi evidenco razporeda zasedenosti službenih vozil in skrbi za brezhibnost in urejenost vozil,
 • načrtuje in vodi posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema,
 • vodi evidenco informacijske opreme v občini,
 • administrira spletno stran Mestne občine Kranj,
 • organizira naloge pisarniškega poslovanja,
 • izvaja aktivnosti centralnega elektronskega in fizičnega arhiviranja gradiv,
 • vodi razvid zadev in dokumentov,
 • načrtuje, nabavlja in vodi razvid materialno tehničnih sredstev za potrebe delovanja občinskih organov in občinske uprave,
 • skrbi za kopiranje obsežnejših gradiv za potrebe občine in gradiv za potrebe sveta občine, ter drugih organov občine,
 • izvaja naloge telefonske centrale,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.