Proračun 2019

Osnutek:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2019

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019 do 2022

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

Predlog:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov
Odlok o proračunu 2019
Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2019 do 2022
Obrazložitve proračuna
Obrazložitve finančnih načrtov KS
Kadrovski načrt
Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
Stanovanjski proračunski sklad
Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

Sprejeti proračun:

Uvod in povzetek s sprejetimi sklepi
Odlok o proračunu 2019
Splošni del proračuna
Odhodki po programski klasifikaciji
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2019 do 2022
Obrazložitve proračuna
Obrazložitve finančnih načrtov KS
Kadrovski načrt
Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
Stanovanjski proračunski sklad
Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-december 2019:

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – december 2019
Splošni del januar – december 2019
Posebni del januar – december 2019
Načrt razvojnih programov januar – december 2019

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-marec 2019:

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – marec 2019
Splošni del januar – marec 2019
Posebni del januar – marec 2019
Načrt razvojnih programov januar – marec 2019

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-junij 2019:

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – junij 2019
Splošni del januar – junij 2019

Posebni del januar – junij 2019
Načrt razvojnih programov januar – junij 2019

 

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2019
Povzetek poročila
Splošni del
Odhodki po programski klasifikaciji
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
Posebni del
NRP
Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov
Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP
Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-september 2019:

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – september 2019
Splošni del januar – september 2019
Posebni del januar – september 2019
Načrt razvojnih programov januar – september 2019