Proračun 2013

Sprejeti rebalans proračuna MO Kranj za l. 2013

 

 

Sklepi Sveta MO Kranj
Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2013
  Splošni del: 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, račun finančnih terjatev in naložb
Odhodki po programski klasifikaciji odhodkov
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji odhodkov
Posebni del
Načrt razvojnih programov 2013-2016
Obrazložitve splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov
Obrazložitve in finančni načrt stanovanjskega sklada

 

Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2013

 

Povzetek s predlogi sklepov
Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za l. 2013
Splošni del (bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, račun finančnih terjatev in naložb, odhodki po programski klasifikaciji odhodkov ter odhodki po funkcionalni klasifikaciji odhodkov)
Posebni del
Načrt razvojnih programov 2013-2016
Obrazložitve splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov
Obrazložitve in finančni načrt stanovanjskega sklada

 

 

Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar – junij 2013

Povzetek poročila
Splošni del
Posebni del
NRP
Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov
Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP
Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

Odlok o proračuni MO Kranj za l. 2013, sprejeti

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
1. Odlok o proračunu 2013
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2012 do 2016
7. Obrazložitve proračuna
8. Obrazložitve finančnih načrtov KS
9. Kadrovski načrt
10. Stanovanjski proračunski sklad
11. Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS in Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje
12. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

 

Odlok o proračuni MO Kranj za l. 2013, 2. obravnava

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
1. Odlok o proračunu 2013
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2012 do 2016
7. Obrazložitve proračuna
8. Obrazložitve finančnih načrtov KS
9. Kadrovski načrt
10. Stanovanjski proračunski sklad
11. Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS in Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje
12. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

 

Odlok o proračuni MO Kranj za l. 2013, 1. obravnava

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
1. Odlok o proračunu 2012
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2012 do 2015
7. Obrazložitve proračuna
8. Obrazložitve finančnih načrtov KS
9. Kadrovski načrt
10. Stanovanjski proračunski sklad
11. Merila za razdelitev sredstev za osnovno dejavnost KS in Kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje
12. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem