Proračun

 

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA MOK JAN - JUNIJ 2015:

 

1. Povzetek poročila
2. Splošni del
3. Posebni del
4. NRP
5. Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov
6. Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP
7. Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada.
 

 

SPREJTI REBELANS PRORAČUNA ZA LETO 2015

 

1. Odlok o proračunu 2015
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2015 do 2018
7. Obrazložitve proračuna
8. Načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
 

 

REBELANS PRORAČUNA ZA LETO 2015

 

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov

1. Odlok o rebalansu proračuna 2015

2. Splošni del rebalansa proračuna

3. Odhodki po programski klasifikaciji

4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

5. Posebni del rebalansa proračuna

6. Načrt razvojnih programov 2015 do 2018

7. Obrazložitve rebalansa proračuna

8. Načrt razpolaganja in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

 

SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

 

1. Odlok o proračunu 2015
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2015 do 2018
7. Obrazložitve proračuna
8. Kadrovski načrt
9. Načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
10. Kriteriji in merila za delitev sredstev za redno vzdrževanje in osnovno dejavnost KS
11. Stanovanjski proračunski sklad