Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

 

 

Marko Čehovin,

vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe

 

 

T: 04 237 31 40

E: marko.cehovin@kranj.si

 

 

 

 

Jelena Krgović

tajništvo urada

telefon: 04 2373 140

lokacija pisarne: II/192

Marko Hočevar
energetika, EU skladi, LEAG

telefon: 04 2373 149

lokacija pisarne: II/193

 

Služba za gospodarski razvoj
 

Barbara Čirič

javna dela, spodbude podjetništvu, kmetijstvu in veterini

telefon: 04 2373 130

lokacija pisarne: II/195

Tanja Varl

spodbude podjetništvu in turizmu

telefon: 04 2373 134

lokacija pisarne: II/1209

 

Služba za gospodarske javne službe
 

Martina Jaklič

komunalne zadeve

telefon: 04 2373 122

lokacija pisarne: II/200

Miha Buh

promet: omejitve prometa, vzdrževanje cest, prometna signalizacija

telefon: 04 2373 354

lokacija pisarne: II/197

Ajda Štern

promet: dovolilnice, gozdne ceste in mestni gozdovi

telefon: 04 2373 138

lokacija pisarne: II/199

Nataša Žibert

javna razsvetljava, mestne zelene površine

telefon: 04 2373 196

lokacija pisarne: II/196

Slavko Savić

namestnik vodje, mestni potniški promet, kategorizacija cest, prometna signalizacija

telefon: 04 2373 210

lokacija pisarne: II/208

Ana Šivic

KRsKOLESOM, oglaševanje, letalski hrup

telefon: 04 2373 139

lokacija pisarne: II/197

Saša Pančur

 

telefon: 04 2373 113

lokacija pisarne: II/197

 

 

Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategijo razvoja občine iz področja, ki ga pokriva ter skrbi za znanost in trajnostni razvoj v občini,
 • sodeluje pri izdelavi območnih in regijskih razvojnih načrtov iz področja, ki ga pokriva,
 • načrtuje in izvaja naloge pri razvoju malega gospodarstva, podjetništva in obrti,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja javnih del,
 • pripravlja pogodbe za javna dela, skrbi za sprejemanje programov in pisanje odredb,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja kmetijstva,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja zaščite živali,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja turizma,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja prireditev,
 • izvaja upravne naloge na področju gostinstva in trgovine, 
 • skrbi za realizacijo razvojnih programov občine in uravnoteženega razvoja občine iz področja, ki ga pokriva,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja urada,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada, 
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • opravlja naloge celostnega razvoja občine tako, da izvaja svetovanje in koordinacijo pri pripravi razvojnih programov uradov,
 • opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s področja dela,
 • pripravlja strokovne podlage in podaja mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin iz področij ki jih pokriva,
 • opravlja strokovne, upravne in administrativne naloge tekočega vzdrževanja s področja gospodarskih javnih služb iz področij ki jih pokriva,
 • pripravlja smernice in mnenja k prostorskim aktom iz področij ki jih pokriva,
 • pripravlja pogoje in soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja iz področij ki jih pokriva,
 • opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja vzdrževanja objektov ter omrežij komunalne infrastrukture (otroških igrišč, zelenih in drugih javnih površin, javne razsvetljave),
 • opravlja naloge s področja urejanja prometa, varnosti v cestnem prometu ter v zvezi z avtobusnimi prevozi,
 • opravlja naloge s področja obveznih gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin) ter energetike,
 • opravlja naloge s področja upravljanja z vodami,
 • opravlja upravne in strokovne naloge s področja komunalnih taks,
 • opravlja nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalcev javnih služb s področja urada.