Obvestilo investitorjem enostavnih objektov

Obvestilo investitorjem enostavnih objektov
 
Datum objave: 15.11.2006
 

Po 31. decembru 2006 gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe brez gradbenega dovoljenja na zemljiščih, ki nimajo določene gradbene parcele, ne bo več mogoča. 
Med enostavne objekte štejemo pomožne objekte za lastne potrebe, kot so garaža, nadstrešek, drvarnica, lopa, rezervoar za plin, zimski vrt, bazen, uta, zbiralnik za kapnico, zajetje, vrtina, vodnjak, nepretočna greznica. 
Pomožni objekt za lastne potrebe (enostavni objekt) se lahko gradi brez gradbenega dovoljenja na podlagi lokacijske informacije ter pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03,130/04; v nadaljnjem besedilu Pravilnik). Lokacijska informacija vsebuje merila in pogoje iz prostorskega izvedbenega akta, ki določajo, ali je gradnja enostavnega objekta na določenem območju možna ali ne ter nekatera oblikovna in funkcionalna merila za postavitev takega objekta. Pravilnik pa natančneje določa vrsto in velikost enostavnega objekta, zahteve glede načina gradnje in odmika od sosednjih zemljišč. 
Pravilnik natančno določa, da mora biti pomožni objekt za lastne potrebe zgrajen znotraj gradbene parcele, ki pripada stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Če bi se torej gradil npr. nadstrešek, ki bi izpolnjeval vse ostale pogoje za gradnjo enostavnega objekta po Pravilniku ter v skladu s prostorskim aktom na zemljišču izven gradbene parcele, bi bilo potrebno zanj pridobiti gradbeno dovoljenje. Do 31. decembra 2006 Pravilnik ustrezno rešuje problem, ko določena stavba, ki je bila zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja, gradbene parcele še nima določene, in sicer v 33. a členu: 
Če stavba, zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja, gradbene parcele nima določene, se lahko do 31. decembra 2006 objekti za lastne potrebe gradijo tudi na zemljišču, ki ni določeno kot gradbena parcela, vendar samo pod naslednjimi pogoji:
1. da objekti za lastne potrebe izpolnjujejo pogoje glede največje velikosti, načina gradnje in rabe ter odmika od meje sosednjih zemljišč v skladu s tem pravilnikom, 
2. da tako zemljišče leži neposredno ob stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, 
3. da je tako zemljišče urejeno kot dvorišče, vrt ali utrjena površina in je na njem urejen dovoz oziroma dostop do stavbe iz prejšnje točke, 
4. da je površina takega zemljišča v naravi vidno razmejena od sosednjih zemljišč, 
5. da ima investitor na takem zemljišču lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico in 
6. da se objekti za lastne potrebe gradijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža stavbo oziroma če se ta pas stika z mejo sosednjega zemljišča ali jo presega, 
7. da je objekt za lastne potrebe od meje sosednjega zemljišča oddaljen najmanj 1,5 m; če je odmik manjši od 1,5 m, mora investitor pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča. 
Po 31. decembru 2006 pa gradnje enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja ne bodo možne, ne da bi se predhodno določila gradbena parcela. 
Zahtevo za določitev gradbene parcele lahko vložite na Upravni enoti Kranj. K zahtevi pa morate priložiti tisti del lokacijskega načrta, ki prikazuje načrt gradbenih parcel, kadar objekt stoji na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom oziroma predlog načrta gradbene parcele, kadar objekt stoji na območju, ki se ureja s prostorskim redom (do sprejetja prostorskega reda veljajo prostorsko ureditveni pogoji). Slednjega na podlagi ustrezne lokacijske informacije lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega prostorskega načrtovalca. K zahtevi je potrebno priložiti še izpisek iz zemljiške knjige. Postopek določitve gradbene parcele obstoječim objektom določa 216. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02,47/04) 
Na podlagi pravnomočne odločbe o določitvi gradbene parcele nato lastnik objekta ali lastnik zemljišča, ki se mu je določila gradbena parcela, naroči pri geodetskem podjetju elaborat parcelacije ali elaborat pogodbene komasacije. 
Vlogo za določitev gradbene parcele in ostale informacije lahko dobite v glavni pisarni Upravne enote Kranj ali na internetni strani: 
http://e-uprava.gov.si/upravneenote_obrazci/obrazci.ue? stran=okolje/obrazci_slo/index.jsp