Urad za okolje in prostor

Janez Ziherl,

vodja Urada za okolje in prostor

 

T: 04 237 33 76

E: janez.ziherl@kranj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
vodja Urada za okolje in prostor Janez Ziherl 04 237 33 76
delovodja V Ana Drakslar 04 237 33 76
analitik V Polona Omejc 04 237 33 68
Služba za okolje in prostor    
svetovalec Polona Leben 04 237 31 48
  Damir Jalovec 04 237 31 48
višji svetovalec Mihaela Šuštar Gruber 04 237 35 86
višji svetovalec Helena Bezjak 04 237 31 54
višji referent Romana Fister Frelih 04 237 31 51
višji svetovalec Ana Gradišar 04 237 33 70
višji svetovalec Ana Ahčin 04 237 31 53
svetovalec Uroš Kavdik 04 237 31 56
višji svetovalec Marija Ahačič - Premrl 04 237 31 45

 

 

Urad za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:

 • vodi postopke ter opravlja naloge v zvezi s postopki za pripravo in sprejemom prostorskih aktov,
 • pripravlja strokovne podlage s področja prostorskega načrtovanja,
 • pripravlja lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč,
 • izdaja potrdila o predkupni pravici,
 • vodi postopke za izvedbo upravnih komasacij in izdaja dovoljenja za pogodbene komasacije,
 • pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo,
 • vodi zbirke prostorskih podatkov s področja dela urada,
 • sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, razen za ceste,
 • sodeluje v postopku določitve gradbenih parcel,
 • vodi postopke celovite presoje vplivov na okolje pri pripravi prostorskih aktov in presoje vplivov na okolje za izdajo okoljevarstvenih soglasij za objekte z vplivi na okolje,
 • pripravlja poročila o stanju okolja,
 • sodeluje v postopkih parcelacije ter izdaja potrdila o parcelaciji,
 • vodi postopke o imenovanju naselij in ulic,
 • vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju kulturne dediščine lokalnega pomena,
 • vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • izdaja dovoljenja za začasno prekoračitev hrupa na prireditvah,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja urada,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • opravlja upravne in strokovne nalog s področja varovanja okolja,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja,
 • pripravlja izračune komunalnega prispevka,
 • opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
 • pripravlja odloke o prepovedi parcelacije ali prepovedi prometa z zemljišči v območjih predvidenih prostorskih aktov,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.