Komisija za mandatna vprašanja

Predsednica: Saša Kristan

Podpredsednik: Beno Fekonja

Člani: Alojzij Ješe, Jože Lombar, mag. Andreja Majhen

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

  • svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet
  • svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini
  • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
  • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev.