Statutarno - pravna komisija

Predsednik: Darinka Zorko
Podpredsednik: mag. Igor Velov
Člani: Boris Kozelj, Dušan Josevski, Klemen Valter

Statutarno pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge: 

  1. s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja obravnava predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
  2. preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo obrazložitvijo,;
  3. predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo večjo konsistentnost in jasnost predlaganega predpisa,
  4. pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti,
  5. podaja mnenje glede obstoja kršitev poslovnika.