Medobčinski inšpektorat Kranj

Sandi Pavlović,

vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva po pooblastilu

 

T: 04 23 73 197 F:04 23 73 198

E: medobcinski.inspektorat@kranj.si

 

 

Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
inšpektor Aleš Bizjan 04 237 33 51
delovodja V Marta Kosirnik 04 237 31 97
višji referent Irena Košir Ropret 04 237 33 64
inšpektor svetnik Barbara Metelko 04 237 32 16
inšpektor Gregor Oblak 04 237 31 46
inšpektor svetnik Slavka Remic 04 237 33 56
inšpektor svetnik Robert Zadnik
04 237 33 61
Medobčinsko redarstvo    
medobčinski redar Herman Mubi 04 237 32 11
medobčinski redar - pripravnik Nejc Bizant
04 237 32 84
medobčinski redar vodja skupine Damir Salihović 04 237 33 53
medobčinski redar vodja skupine Andreja Meglič 04 237 33 57
medobčinski redar Ivan Peternelj 04 237 32 03
medobčinski redar vodja skupine Irena Žagar 04 237 32 12
medobčinski redar Rafael Kranjc 04 237 32 05
medobčinski redar vodja skupine Janez Knez 04 237 32 13
medobčinski redar Miodrag Krejić 04 237 32 14
medobčinski redar svetovalec Sandi Pavlović 04 237 31 97
medobčinski redar   Natalija Golob 04 237 32 02
medobčinski redar   Nina Kozelj Mašalin 04 237 33 58

 

Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK) je organ skupne občinske uprave 6 občin ustanoviteljic Mestne občine Kranj, Občine Tržič, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur, Občine Preddvor in Občine Jezersko.


Skupna uprava ima status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega organa občin ustanoviteljic. Sedež skupne uprave je v Kranju, Slovenski trg 1. MIK opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Medobčinski inšpektorat
Opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja. Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v okviru pooblastil samostojni.


Prijave in pobude za ukrepanje inšpektorjev se lahko posreduje pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti. Inšpektorji obravnavajo vse vloge, tudi anonimne. V inšpekcijskem postopku varujejo tajnost vlagatelja prijave. Fizična oseba, ki poda lažno prijavo se na podlagi ZIN kaznuje z globo 500,00 €.


Inšpektorji opravljajo strokovne naloge reševanja sistemskih in vsebinskih vprašanj s področja dela na podlagi temeljnega materialnega predpisa in vseh podzakonskih aktov:
• o občinskih cestah
• o varnosti v cestnem prometu
• o ravnanju s komunalnimi odpadki
• o turistični taksi
• o občinski taksi
• o oglaševanju in reklamiranju
• o urejanju in vzdrževanju javnih površin
• o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
• ter drugih zakonov in odlokov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

 

Inšpektorji izvajajo neposredno inšpekcijsko nadzorstvo, odločajo o inšpekcijskih ukrepih in jih izvršujejo, vodijo strokovne analize in na podlagi rezultatov oblikujejo razvojno pospeševalne in sistemske rešitve.

 

Medobčinsko redarstvo
Redarski nadzor opravljajo redarji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi skladno z Zakonom o občinskem redarstvu in z Občinskim programom varnosti.
Po zakonu so pristojni:
• nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
• varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
• skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
• vzdrževati javni red in mir.

 

 

Pomembno:

Prijava Medobčinskemu redarstvu

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj

Prijava Medoobčinski inšpekciji

Sklep o imenovanju komisije o oceni zakonitosti uporabe prisilnih sredstev redarjev

Pravilnik o odstranitvi/hrambi/izdaji/prodaji/ ali razgradnji vozil

 Odstranitev nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil - informacije o prevzemu

 

Javna naznanila:

 

Trenutno ni javnih naznanil.