Skupna služba notranje revizije Kranj

Eva Mlakar,

vodja Skupne službe notranje revizije Kranj

 

T: 04 237 32 22

E: eva.mlakar@kranj.si

 

 

 

 

 

 

Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
vodja Skupne službe notranje revizije Kranj Eva Mlakar 237 32 22
notranji revizor-višji svetovalec Marjana Eržen 237 31 24
notranji revizor-višji svetovalec Urša Ilovar 237 33 69
svetovalec Saša Burja 237 33 78

 

 

Naloge Skupne službe notranje revizije Kranj:

  • izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč,
  • svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja,
  • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja,
  • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji iz pristojnosti Skupne službe notranje revizije Kranj,
  • pripravlja in izvaja proračun s področja Skupne službe notranje revizije Kranj,
  • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Skupne službe notranje revizije Kranj.